تاکیدبردیپلماسیاقتصادی وافزایشارتباطباهمسایگان

ظریف برنامههای کاری خود را اعالم کرد؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - کابینه پیشنهادی

گروه سیاسی- انتقاد از محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه كشورمان كه توانسته دستگاه ديپلماسی كشور را در چهار سال گذشته چنان فعال كند كه هياتهای بلندپايه سياسی كشورهای جهان به ويژه كشورهای اروپايی با ميل و رغبت قدم به كشــورمان بگذارند و با صدای بلند تعامل سازنده با ايران را جزو افتخارات خود اعالم كنند، كار سختی است. محمدجواد ظريف در حالی وزارت امورخارجه در دولت دوازدهم را تحويل گرفت كه كشورهای مختلف جهان، ايران را در معادالت بينالمللی ناديده میگرفتند و حاضر نبودند آن را به عنوان بازيگری مهم در منطقه جدی بگيرند، اما با بهبود عملكرد وزارت امورخارجه كشور ايران به يكی از مهمترين بازيگران منطقه بدل شده است. اما وزارت امور خارجه ايران با وجود همه تالشهايی كه در دولت يازدهم انجام داده است در بخشهايی از عملكرد خود ضعيف بوده است. مهمترين موضوعی كه در وزارت امور خارجه مغفول مانده ديپلماسی اقتصادی اســت؛ مسالهای كه به گفته وزير پيشنهادی امور خارجه كشــورمان قرار اســت در اين وزارتخانه فعالتر و با جديت بيشتری پيگيری شود.

عالوه بر اين با توجه به اينكه حضور زنان در عرصه مديريتی كشور به موضوعی داغ در دولت دوازدهم تبديل شده است، ظريف يكی از برنامههای خود در وزارتخانه را توسعه حضور زنان در جايگاههای مديريتی در اين وزارتخانه عنوان كرده است. محمدجواد ظريف كه اين روزها مهمان فراكسيونهای مختلف مجلس است برنامههای خود را در اين فراكسيونها تشــريح كرد. وی با اشاره به جلســات اين روزهای خود در مجلس با فراكسيونهای مختلف گفت: تاكنون سه جلسه با فراكسيونهای مختلف مجلس داشتهايم و معتقديم تعامل با مجلس به عنوان نماد مردمساالری اين فرصت را میدهد تا ديدگاه نمايندگان مردم به دولت برسد. وی درباره برنامههای اين وزارتخانه برای چهار سال دوم كاری خود گفت: در حوزه سياست خارجی طبق قانون وزارت خارجه صرفا مسوول روابط خارجی نيست و تمامی امور به خصوص اين حوزه زير نظر مقام معظم رهبری است كه در چارچوبهای خاص تعيين میشود. وزير پيشنهادی امور خارجه كشورمان به دو اولويت نخست اين وزارتخانه اشاره و عنوان كرد: در برنامه سياست خارجی به ديپلماسی اقتصادی تاكيد داريم كه وزارت خارجه بايد در خدمت پيشرفت اقتصادی و معيشت مردم باشد، دوم اينكه روابط با همسايگان بايد ارتقا يابد. وی در اين باره افزود: تا پيش از اين هيچ سهميهای در معادالت بينالمللی درباره سوريه نداشتيم اما اكنون ما تعيينكننده برگزاری جلسات و اعضايی كه میتوانند در اين جلسات حاضر شوند، هستيم.

ظريف در ادامه درباره برخی اولويتهای ديگر وزارت خارجه تصريح كرد: اقتصاد مقاومتی از اولويتهای مهم وزارت خارجه است به خصوص گسترش صادرات غيرنفتی و تسهيل ورود سرمايه و فناوری به كشور مد نظر ماست. همچنين در بحث منطقهوهمسايگانازآنجاكهدرخطرناکترينمنطقهزندگی میكنيم، بايد برای صلح، ثبات و گســترش همكاریهای منطقهای همواره پيگير باشيم.وزير پيشنهادی امور خارجه در ادامه با اشــاره به تغييرات ســاختاری كه اين وزارتخانه در دســتور كار دارد، عنوان كرد: متناسب با اولويتها تغيير در ساختار خواهيم داشت كه بر همين اساس معاونتهای منطقهای حذف شده و معاونت سياسی با تمركز بر حوزههای مورد نياز فعال میشوند.وی در ادامه با اشاره به هماهنگیهای داخلی كه وزارت خارجه با ســاير دستگاهها دارد آنها را در چارچوب دانســت و اظهار داشت: در حوزه برجام به اهداف خود رسيدهايم و تاكنون موانع حملونقل، حوزه نفت و بانك برداشته شده است و از آنجايی كه در مذاكرات درباره ساير حوزهها صحبت نشد بنابراين نمیتوان انتظار داشت تحريمها در حوزههای ديگر نيز برداشته شود. ظريف در ادامه با بيان اينكه تاكنون ميلياردها دالر سرمايه خارجی بعد از برجام وارد كشور شده، اظهار داشت: البته بدعهدی آمريكا بايد به نحوی پاسخ داده شود كه در پايان اين اقدامات به نفع آمريكايیها نباشد چنانچه سرمايهگذاری توتال در ايران يك پله جهش محسوب میشود.وزير پيشنهادی امور خارجه كشورمان درباره حضور زنان و اهل ســنت در اين وزارتخانه خاطرنشان كرد: وزارت امور خارجه در دولت يازدهم نخستين دستگاهی بود كه از حضور زنان به عنوان معاون وزير و سفير و همچنين يك سفير اهل سنت استفاده كرد كه اين منوال در دولت دوازدهم ادامه میيابد. البته متاسفانه به دليل عدم توجه به حوزه زنان، بانوان زيادی در سطوح مديريتی وزارت خارجه نداريم اما روی اين موضوع كار میكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.