دستور احمدينژاد پاي قرارداد

جزیيات خرید۰۳ دکل نفتي در دولت دهم فاش شد؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

گروه انرژی- وزير پيشــنهادي دولــت دوازدهم روز گذشــته ضمن تشريح برنامههاي خود براي نمايندگان اصالحطلب مجلس حرفهاي مهمي درخصوص مافياي دكل زد.

بيژن نامدارزنگنه با اشاره به پرونده دكلهاي نفتي در دولتهاي نهم و دهم گفت: قرارداد ۰۳ دكل شامل ۰۲ دكل خشكي و ۰۱ دكل دريايي در يك شب با ترك تشريفات مناقصه منعقد شد كه پروندهمفصليدربارهايندكلهاتشكيل شده است تا خسارت و ميزان ضرر و زيان اين پرونده مشخص شود.

عضوكابينهدولتيازدهمدرگفتوگو با خانه ملت با بيان اينكه دكل گمشده يك پرونده جداگانه دارد، افزود: انعقاد قرارداد تمام اين دكلها توسط يك فرد انجام شده است كه اين فرد سه كار انجام داده است؛ نخست اينكه يك ميليارد دالر قرارداد خريد لوله از خارج از كشور منعقد كرده، دوم اينكه۰۳ دكل نفتي خريداري كرده و سوم پرونده دكل نفتي گمشده را منعقد كرده است كه در هر سه اقدام تخلف رخ داده است.

وزير نفت دولت يازدهم و پيشنهادي كابينه دوازدهم با بيان اينكه اين فرد با سفارش احمدينژاد برخي اقدامات را انجام داده كه سوابق آن موجود است، تصريح كرد: دفتر احمدينژاد به صورت مكتوب دســتور داده كه اين اقدامات توسط اين فرد انجام شود.

تاكيد بر لزوم انعقاد قراردادهاي خارجي

همچنيــن بيــژن نامدارزنگنه در نشست فراكسيون اميد مجلس شوراي اســالمي درخصوص برنامههاي خود بهعنــوان وزير پيشــنهادي نفت در دولت دوازدهم گفت: بايد اشاره كنم كه اصرار داشــتم در دولت دوازدهم شخص ديگري عهدهدار سمت وزارت نفت باشد. براي بنده همين قدر كافي است كه صدايم براي كمك به توسعه شنيده شود تا كمك كنم.

بيژن نامدار زنگنه در حاشيه نشست فراكسيون اميد مجلس شوراي اسالمي در جمع خبرنــگاران گفت: نكته قابل توجه در جلسه فراكسيون اميد، مطالبه تعداد قابل توجهي از نمايندگان عضو اين فراكسيون مبني بر اين بود كه در عقد قراردادهاي نفتي بايد تسريع شود، همچنين نمايندگان اظهار داشتند كه موضوع جذب سرمايهگذاري خارجي را در صنعــت نفت كشــور پيگيري ميكنند.

وي افزود: با توجه به نظر نمايندگان فراكسيوناميدبايدتوسعهصنعتنفتبا استفاده از سرمايهگذاري خارجي شتاب گيرد و نمايندگان تاكيد داشــتند كه نسبت به اين موضوع بيتفاوت نيستند.

زنگنه در نشســت فراكسيون اميد مجلس ادامــه داد: درخصوص تقويت مديريت نيروي انساني در وزارت نفت و همچنين به كارگيري زنان و جامعه اهل سنت كشور نيز نمايندگان نظرات خود را بيان كردند و بنده نيز نظراتم را گفتم و از تمــام نمايندگان مجلس به جهت همراهيهايشان در چهار سال گذشته تشكركردمواينكهنمايندگانبرايانجام امور كشور از بنده و همكارانم توقع دارند، پشتگرمي محسوب ميشود.

وزير پيشــنهادي نفــت در دولت دوازدهم همچنين با بيان اينكه افزايش ضريب بازيافت نفت، اولويت وزارت نفت خواهد بود، گفت: تمام ميادين مشترك نفتي در چهار ســال آينده ساماندهي ميشوند.

وزير پيشــنهادي نفــت در دولت دوازدهم تصريح كرد: يكي از اولويتهاي مهم وزارت نفت در چهار ســال آينده، ساماندهي تمام ميادين مشترك است. البته بنده نگفتم كه كار توســعه همه ميادين، تمام ميشود بلكه اظهار كردم در همه ميادين برنامههاي توســعهاي شروع ميشود و اينگونه نخواهد بود كه رسيدگي به ميادين بدون سامان بماند. نكته ديگر اينكه بايد از سوختن گازهاي همراه نفت جلوگيري شود.

زنگنه گفت: راهاندازي بندر نفتي در درياي عمان، گازرساني روستايي و تكميل شــبكه گاز كشور، به اتمام رساندن كار پارسجنوبي در فاز تخليه طبيعي و توجه به بحث بهبود ساختار مديريتي و نيروي انساني و رسيدگي به موضــوع پرســنل وزارت نفت و اشــتغالزايي نيز از ديگــر برنامههاي مدنظــر وزارت نفت در چهار ســال آينده است كه البته انجام اين مهم در ذيل اقتصاد مقاومتي است كه بايد با همدلي و همكاري تمام قوا و سازمانها تحــت هدايت مقام معظم رهبري به توسعه كشور دست يابيم.

در همين حال با توجه به اينكه وزارت نفت يكي از وزارتخانههايي بود كه در دوران پسابرجام عملكرد خوبي داشت و بهويژه با افزايش سهم توليد ايران در اوپــك و در اختيار گرفتن مجدد بازار از دســت رفته ايران در دولت روحاني و همچنين ترغيــب و ايجاد تمايل در ســرمايهگذاران بــزرگ خارجي براي انعقاد قرارداد با كشــورمان موفق شد كارنامه قابل قبولــي ارائه كند، انتظار ميرود زنگنه يكي از وزرايي باشــد كه با درصد راي بااليي راهي اين وزارتخانه خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.