حمایت همراه با انتقاد از وزرای پیشنهادیرییسجمهور

محمد‌کيانوش‌راد،‌فعال‌سياسی‌اصالح‌‌طلب‌تاکيد‌کرد؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مليحه اسناوندی- چند روزی از معرفی وزرایپيشنهادیرييسجمهوردرمجلسگذشته و حاال رايزنیها و البیهايی در جهت گرفتن رای اعتماد کابينه روحانی داغ تر شده ؛ وزرا نيز اين روزها به کميسيونها و ...

ملیحه اسناوندی- چند روزی از معرفی وزرای پیشنهادی رییسجمهور در مجلس گذشــته و حاال رایزنیها و البیهایی در جهت گرفتن رای اعتماد کابینه روحانی داغ تر شده ؛ وزرا نیز این روزها به کمیسیونها و فراکسیونهای مختلف سرک میکشند و برنامههایشــان را ارائه میدهند تا نظر نمایندگانرابهخودجلبکنند.دراینمیان برخی وزرای پیشنهادی راه سختی در پیش ندارندمانندظریفکهاحتماالبیشترینرای اعتماد مجلس را از آن خود خواهد کرد. وزیر پیشنهادی دفاع هم هر چند این بار بعد از مدتها از سپاه انتخاب شده و این تصمیم، حرف و حدیثهایی را در خصوص دوگانگی میان نهادهای کشــور داشته اما اکثریت مجلسباامیرحاتمیهمراههستندوازطرفی اینمطالبهرادارندتارییسجمهور،ازدهقان درجایگاهمناسبیاستفادهکند.

اما رحمانی فضلی، وزیر کشور از جمله گزینههایی است که به نظر میرسد برای گرفتن رای اعتماد از مجلس به بن بســت بخورد چراکه اصالحطلبان مجلس که در کنارمستقلیناکثریتمجلسدهمراتشکیل میدهند و این جریان امیدوار بودند با فشار زیادی که به روحانی برای برکناری رحمانی فضلی وارد کردهاند، رییس دولت دوازدهم گزینهجدیدیبرایوزارتکشورمعرفیکند، اما آنگونه نشد که انتظار میرفت. روحانی در چارچوب مالحظات و مصلحت با وجود انتقادهایی که خود او به عملکرد وزیر کشور درزمانانتخاباتداشتدوبارهرحمانیفضلی رابهمجلسمعرفیکرد.هرچنداینباربعید به نظر میرسد که رایزنیهای الریجانی با نمایندگان جهت عبور این وزیر از بهارستان به وزارتخانه موثر باشد چراکه نزدیکی میان رحمانیفضلیوالریجانیبهقدریرسانهای شده که بهمحض آنکه نام وی برای وزارت کشور مطرح میشــد، همه وی را یکی از سهمهای الریجانی در دولت روحانی ارزیابی میکردند.اما وزارت علوم تنها وزارتخانهای است که وزیری برای آن معرفی نشده و از این جهت که دستگاهی است که هیاتهای علمیمختلفوکادرهایتخصصیفراوانیدر درونخودداردعجیباستکهرییسجمهور هنوز شخصی را برای تصدی این وزارتخانه پیدا نکرده هرچند روحانی تا زمان قانونی معرفی فهرست کامل وزرا فرصت دارد اما چــون وزارت علوم بیثباتی قابل توجهی داشته، انتظار میرفت در خصوص معرفی وزیر همفکری و تامل صورت میگرفت که کناروزارتخانههایدیگرناموزیرشبهمجلس معرفی شود نه اینکه آموزش عالی کشور همچنان غریب بماند!در عین حال گمان میرود که معرفی مجدد بیژن نامدار زنگنه به عنوان نامزد تصدی وزارت نفت بسیاری از بهارستاننشینان وحتی ناظران اقتصادی را شادمان کرده باشد. این نظر وجود دارد که زنگنه یکی از هوشمندترین و قابلترین معاملهگران اقتصادی است که تسلط او بر وزارتخانهای که قرار است مهمترین بخش درآمد کشــور را تحصیل و مدیریت کند، می تواند به نفع منافع ملی کشور باشد.

اکنون چگونگی بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی مهمترین دغدغه نمایندگان مجلس است تا فارغ از جریان سیاسی وزرا برنامههایشــان ارزیابی شود و در صورت مطلوبیترایاعتمادبهوزرایپیشنهادیداده شود. به دلیل اهمیت موضوع گفتوگویی با محمدکیانوشراد،فعالسیاسیاصالحطلب ترتیب دادهایم که در ادامه میخوانید:

کابینه دولت دوازدهم را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا این کابینه میتواند انتظارات مردم را برآورده کند؟

درمجموعمیتوانازپيشنهادهایآقایروحانی در كابينه حمايت كرد. اگرچه انتقاداتی نسبت به كابينه وجود دارد كه میتوان به عدم حضور زنان يا عدم به كارگيری عزيزان اهل سنت اشاره كرد. اما بايد توجه داشت كه نبايد در دام انتقادات و مخالفتهای گسترده عليه آقای روحانی افتاد. آنچه ما از دولت آقای روحانی، انتظار داشتهايم رفع تهديدات بينالمللی و اجماع ايجاد شده بر عليه ايران بود كه دولت به خوبی از عهده چنين كاری برآمد، اگرچه هنوز تاثيرات گسترده آن را شايد نتوان در زندگی عادی مردم مشاهده كرد اما در همين اندازه نيز با رفع برخی از محدوديتها و ايجاد تسهيالتی كه در برخی از خدمات از سوی طرفهای بينالمللی روبهرو هســتيم میتوان قضاوت جانبدارانــهای از اقدامات دولت درباره سياست خارجی داشته باشيم. همچنين دولت توانسته فضای آرامی را در دموكراسی سياسی در داخل كشور به وجود بياورد و اين امری است كه نبايد از نظر اصالحطلبان و تحولخواهان در جامعه ايران ناديده گرفته شود.

بازگشــت محمدجواد ظریف و بیژن زنگنهچگونهمیتواندبرنامهتعاملاقتصادی و سیاسی با کشورهای جهان را با تکیه بر برجام تحقق بخشد؟

بدون ترديد عقد قرارداد با شــركت توتال و ايجاد كنسرسيوم انجام شد يك اقدامی است كه اگر توافق برجام صورت نمیگرفت قطعا ملت ما همچنان شاهد از دست دادن ذخاير زيرزمينی خود به نفع كشورهای همسايه بود. آقای زنگنه نشان داده است كه در دوران مختلفی كه در وزارت نفت بودهاند توانســته بخش توليد را به تحرک وادارد. ما در مجلس ششم شاهد مخالفتهای متعددی در عقد قراردادهای پاينا بوديم اما آقای زنگنه با اســتقامت و پايداری توانست در دوره اصالحات و پس از انقالب اسالمی پروژهای را به انجام برساند كه بدون ترديد يكی از شاهكارهای فعاليتهای اجرايی در مقايسه با دوران پيش از انقالب هســت. تاسيسات عسلويه و حركت در جهت حفظ منافع ملــی از جمله اقداماتی بود كه در دوره اصالحات انجام پذيرفت و امروز نيز آقای زنگنه پس از رايزنیها و كسب موافقتهای متعدد از مسووالن نظام با ايجاد يك كنسرسيوم خواهد توانســت ايران را از منفعتهای منطقه پارسجنوبی و حوزههای مشترک برخوردار كند. بیشك مكمل هرگونه فعالسازی اقتصادی در داخلكهتنهاباافزايشسرمايهگذاری،ايجادتوليد و بالطبع اشتغال صورت خواهد پذيرفت، در سايه ايجاد روابط دور از تنش و بستر مسالمتآميز و همكاریهایمتقابلاقتصادیدرسطحمنطقهای و جهانی خواهد بود.حضور آقای ظريف، زنگنه و ديگر وزرايی كه در دوره قبل نيز تجربه حضور موفق آنها را شاهد بودهايم میتواند اميد زيادی را در ميان جامعه صنعتی و توليدكنندگان ما به وجود بياورد. آنچه كه در اين باره اهميت دارد آن است كه در مجموع دولت اگر ايدهال نيست، اما توانسته وضعيت مطلوبی را در جهت آرامسازی فضای سياسی داخلی و خارجی و تحرک بخشی به اقتصاد كشــور داشته باشــد. البته مطالبات مردم در حوزههای اجتماعی و سياسی همچنان وجود دارد و انتظار مردم در جنبههای مختلف از دولتها نه تنها امری مذموم نيست بلكه بايد به عنوان انگيزشی مثبت در جهت چابكتر شدن دولت برای ارائه خدمات بيشــتر به مردم تلقی شــود. اما وظيفه نخبگان و احزاب سياسی اين اســت كه انتظارات ايدهال و حداكثری مردم را با واقعيتهای موجود، محدوديتهای دولت و شرايط گام به گام و تدريجی اصالح امور همزمان ببينند تا دولت بتواند در فضايی آزاد و البته همراه با نقد به اقدامات خودش در دوره چهار ســاله آينده ادامه دهد.

چالشــی که آقای روحانی در 4 ساله آینده برای معرفی وزیر علوم دارد چیست؟ آیا روحانی در زمینــه کنترل مدیریت دانشــگاهها با چالش یا مشکلی مواجه است؟

بدون ترديد بخش آموزشی و فرهنگی همواره از جمله بخشهايی بوده اســت كه مورد توجه گروهها و جريانات گوناگون سياسی بوده است. به نظر میرســد كه دولت در بخش آموزش و پرورش و آموزش عالی نيازمند اولويتگذاریهای بيشتر است. دولت همانگونه كه با اراده مصمم و با صرف هزينه بســيار زياد در بخش بهداشت قدمهای بلندی را برداشته بايد بهصورت تمامقد از آموزشوپرورش و معلمان و همچنين آموزش عالــی حمايت جدیتری را بيش از آنچه كه در دوره اول شاهد آن بوديم معطوف كند. آموزش چه در سطح آموزشوپرورش و در چه در سطح عالی، موتور توسعه همهجانبه كشور خواهد بود.

بیتوجهی به این وزارتخانه چه آسیبی به جامعه وارد میکند؟

بیتوجهی يا كمتوجهی بــه اين وزارتخانه میتواند آســيبهای جدی در بخش سرمايه اجتماعی ايران وارد كند. انتظار جامعه معلمان و دانشگاهيان توجه بيشتر دولت به حمايت معنوی و مادی است و اين دو بخش كليدی است. دولت به نظر میآيد با توجه به هر انتقاداتی كه شاهد آن هستيم نتوانسته در بخش آموزش عالی و آموزش و پرورش قدمهای رضايتبخشی را بردارد كه به عنوان يك نقيصه در فعاليتهای دولت میتوان به آن اشاره كرد.

برخی بــزرگان اصالحــات در مورد رحمانیفضلی انتقادهایــی به این وزیر پیشنهادی دارند، خود آقای روحانی نیز در برخی موارد به ایشــان گالیه داشتند مخصوصا در زمان انتخابات، آیا ایشان تحت فشار وزیر پیشنهادی کشور را به مجلس معرفی کردند؟

انتخاب رحمانی فضلــی عمال در چارچوب مالحظات و مصلحتهايی است كه آقای روحانی در بخش مهم وزارت كشور ديده است و اگر چه انتقادهايی به رحمانیفضلــی در به كارگيری فرمانداران هوادار دولت وارد میشــود و حتما بايد در اين باره وزارت كشــور قدمهايی روشن و قانعكننــده برای ارائــه دفاعيه به نمايندگان مجلس بردارد اما بايد توجه داشت كه رحمانی فضلی نيز در مجموع با توجه به شــرايط فعلی گزينه نامطلوبی ارزيابی نمیشود. البته اين حق نمايندگانمجلسشورایاسالمیاستتابراساس مالحظات و مصلحتهايی كه در سطح عرف و اســتانهای خويش مدنظر دارند نسبت به رای اعتماد به وزير كشور اقدام مثبت يا منفی انجام دهند. بايد توجه داشت كه رياست جمهوری در انتخاب كابينه مالحظات كالنی را بيشتر مدنظر قرار خواهد داد و مجلس شورای اسالمی به عنوان روحيكپارچهتمامیسرزمينايرانبعدامالحظات منطقــهای خويش را لحاظ خواهد كرد و بدون ترديد تلفيقی ميان تصميمگيریها در ســطح خرد و كالن میتواند نتيجهای رضايتبخش از سوی مردم به دنبال داشته باشد.

علتاینکهآقایروحانیوزیرپیشنهادی خود برای وزارت دفاع را از میان فرماندهان ارتش انتخاب کرد چیست؟

از جمله نكاتــی كه كمتر مورد توجه قرار گرفته انتخاب وزير دفاع است. اگر چه نيروهای فداكار ســپاه و ارتش همواره دوش به دوش يكديگــر در تمام صحنههای دفاع از تماميت ارضی ايران جان فشانی كردند اما عدم حضور وزيری از ارتش جمهوری اســالمی میتواند وجهی نااميدكننده داشــته باشد. اما انتخاب وزير از ارتش جمهوری اسالمی ايران میتواند دلگرمكننده و روحيهبخش برای ارتش باشد و برخی از سخنان كه به دنبال ايجاد دوگانگی در ميان ارتش و سپاه هستند را ناكام نمیكند. بدون ترديد ارتش جمهوری اسالمی با انتخاب وزيری از ســوی خود با دلگرمی بيشتری به فعاليتهای دفاعی خــود ادامه خواهد داد و در سطح بينالمللی نيز اين انتخاب در شرايط فعلی انتخابی معنادار و هوشــمندانه ارزيابی خواهد شد.

مردم در این 4 سال باقی مانده عملکرد بهتری از دولت و وزرا میخواهند، روحانی چهواکنشیدربرابرسهمخواهیجریانهای مختلف باید داشته باشــد تا فارغ از هر جریانی، مردم به مطالباتشان برسند؟

ســهمخواهی يك برداشت مثبت يا منفی را میتواند در ذهن ايجاد كند. بدون شك اگر مبنای سهمخواهی صرفا منافع جناحی، حزبی و شخصی باشد قطعا چنين سهم خواهیهايی مذموم خواهد بود چه طرف رييسجمهور باشد و چه هر مســوولی ديگری نبايد زيربار سهم خواهی مذموم برود. اما ســهمخواهی وجهه مثبتــی هــم دارد و آن اينكه اصوال با نگرش جامعهشناسی سياســی، حكومت منبعث از جريانات گوناگون فكری، سياســی اجتماعی و مبتنی برخواســت اقشار گوناگون اجتماعی است. به اين ترتيب هنگامی كه دولتی مبعوث جريانات و احزاب و اقشــار مختلف اجتماعی باشد نمیتواند نسبت به اين نيروهای اجتماعی كه خود مولود فعاليتها و اقدامات آنهاســت بیتفاوت باشد، به عنوان مثال بخش مهمی از جامعه ما كه حاميان دولت آقای روحانی بودند جوانان، زنان، اهلسنت و اصالحطلبان بودهاند. به همين دليل نه دولــت آقای روحانی بلكه هيچ دولتی نمیتواند كسانی كه آن دولت را با حمايت و رای خودشان به دولتی مستقر تبديل كردند بیتوجه باشد به همين دليل بايد ميان سهمخواهی در معنای مثبت آن و سهمخواهی در معنای مذموم آن تفاوت قائل بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.