سایه تعلیق بر سر فوتبال ایران

برخورد‌قاطع‌اساسنامه‌فيفا‌با‌دخال ‌تهای‌دولتی‌در‌امور‌فوتبال؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول - قاره فوتبال

اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال در موارد متعددی به برخورد با ورود نهادهای دولتی و فشارهای سیاسی اشاره دارد و فدراسیونهای عضو متعهد به مستقل بودن و جلوگیری از هر نوع دخالت سیاسی هستند. با توجه به این موارد، به نظر میرسد با اعالم رسمی محرومیت مسعود شجاعی و احسان حاجصفی، دوباره سایه تعلیق بر سر فوتبال ایران افتاده است.

به گزارش ایسنا، دو بازیکن ملیپوش تیم پانیونیوس بعد از همگروهی تیمشان با مکابی اسراییل، در بازی رفت در تلآویو حاضر نشدند اما برای بازی برگشت، باشگاه این دو بازیکن را وادار به حضور در زمین کرد. بعد از این اتفاق، گمانهزنیهای مختلفی درباره آینده این دو بازیکن صورت گرفت که در نهایت، اواخر هفته گذشته محمدرضا داورزنی، معاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد شــجاعی و حاجصفی خط قرمز نظام را زیر پا گذاشتند و دیگر جایی در تیم ملی فوتبال ایران ندارند.

بعد از این اظهارنظر، رسانههای مختلف جهان از جمله SA، نیویورکتایمز، رویترز ...و از احتمال تعلیق فوتبال ایران به دلیل دخالت دولت در این رشته خبر دادند؛ اتفاقی که حدود ۰۱ سال قبل و با برکناری محمد دادگان از ریاست فدراسیونفوتبالرخدادوفیفاهمبهسرعتایرانراازحضور در تمام رقابتهای بینالمللی محروم کرد.

در حالی که فدراسیون فوتبال راسا اقدام این دو بازیکن در حضور در مسابقه یادشده را محکوم و اعالم کرده بود بعد از صحبت با این دو بازیکن، تصمیم مقتضی را درباره آنها اعمال خواهد کرد، ورود داورزنی به موضوع حضور حاجصفی وشجاعیمقابلحریفیازاسراییلومحرومیتآنهاازدعوت به تیم ملی، حساسیتها در قبال این اتفاق را بیش از پیش کرد در حالی که لزومی نداشت با وجود تمام حساسیتها در قبال دخالت دولت در تصمیمات فوتبالی ایران از جانب فیفاکهسالهاپیشازسویسرانتصمیمگیرندهفدراسیون جهانی رسما اعالم شد، این حساسیت بیشتر شود.

فیفاهموارهبرایننکتهتاکیدداشتهکهدرفدراسیونهای زیرمجموعه خود نباید دخالتی از سوی سران سیاسی در تصمیمات اتخاذشده وجود داشته باشد. حتی در این راه با هیچ فدراسیون عضوی نیز شوخی ندارد تا جایی که شاهد هستیم در حال حاضر برخی کشورها سالهاست از سوی فدراسیون جهانی تعلیق و از حضور در رقابتهای رسمی محرومشدهاند.بنابراینباصحبتهایاخیرداورزنیکهاتفاقا بازتاب گستردهای نیز در محافل خبری معتبر دنیا داشت، حاال این حساسیت که دخالت در فوتبال ایران وجود دارد، نزد سران فیفا بیشتر نیز شده است.

در پی جنجالی که این صحبتها رقم زد، برخی رسانهها از جمله روزنامه آلمانی در استعالم از فیفا خواستار مشخص شدن موضع آنها در قبال دخالتهای سیاسی در تصمیمات فوتبالی ایران شد؛ موضوعی که از جانب فدراسیون جهانی هم جدی گرفته شد تا خبرهایی پیرامون استعالم رسمی فیفا از فدراسیون فوتبال ایران در قبال دو ملیپوش ایرانی باشگاه یونانی و محرومیت آنها به گوش برسد ضمن اینکه سران پانیونیوس هم در گفتوگو با رسانههای یونانی اعالم کردند فیفا به صورت رسمی موضوع محرومیت حاجصفی و شجاعی از حضور در بازیهای ملی را استعالم کرده و در انتظار پاسخ این باشگاه است.

اتفاقی که در چند روز گذشته فوتبال ایران را به سوژه اول رسانهها و آنها که دنبال بهانه برای ضربه زدن به فوتبال ملــی ایران بودند، تبدیل کرد، مصداق همان ضربالمثل قدیمی است؛ «سری که درد نمیکند، دستمال نمیبندند». مسلما وقتی خود فدراسیون فوتبال در اولین واکنش مدعی شد با بررسی موضوع تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد، دیگر لزومی نداشت داورزنی با ورود بیموقع خود و بیان آن صحبتها اینگونه فضا را برای فوتبال ایران متشنج کند آن هم در برههای که حساسیتهای فیفا روی دخالت در تصمیمات فدراسیون فوتبال به اوج خود رسیده بود.

یکی از سخنگوهای فیفا در رابطه با همین موضوع با رویترز به صحبت پرداخت و درباره اظهارات مســووالن وزارت ورزش و جوانان ایران درباره مســعود شــجاعی و احســان حاجصفی، گفت: موضوع را به دقت بررسی میکنیم و از فدراسیون فوتبال ایران خواستهایم درباره این موضوع به ما توضیح دهد. در حال حاضر نمیخواهیم هیچ اظهارنظری انجام دهیم و منتظر پاسخ فدراسیون فوتبال ایران خواهیم ماند.

اساسنامه فیفا در موارد مختلفی فدراسیونها را ملزم به تبعیت از قوانین کرده که مهمترین آنها عدم دخالت ارکان سیاسی کشورها در مسایل فوتبالی است و در یکی از بندها عنوانکردهکهایناتفاقبرابرباتعلیقازمسابقاتبینالمللی است. در ادامه نگاهی به اساسنامه فدراسیون جهانی فوتبال میاندازیمتاجدیتفیفادربرخوردباچنینمواردیمشخص شود.دربندهشتمتاکیدشدهکهنهادهاومقاماترسمیباید مقررات فیفا را در فعالیتهای خود رعایت کنند و اقدامات آنها تحت تاثیر شخص سومی نباشد که اشاره به عدم ورود افراد دولتی و فشارهای سیاسی هم دارد. „8:„رفتار„نهادها،„مقامات„رسمی„و„دیگران ۱- تمام نهادها و مقامات رسمی باید اساسنامه، مقررات، تصمیمات و مجموعه مقررات اخالقی فیفا را در فعالیتهای خود رعایت کنند.

ز. اداره امور خود به طور مستقل و حصول اطمینان از اینکه فعالیت آنها تحت تاثیر هیچ شخص ثالثی نیست. (با رعایت ماده ۹۱ از این اساسنامه)

-3 تخلف از پاراگراف ۱ بند (ز) نیز ممکن است منجر به اعمال مجازاتها شود حتی اگر نفوذ طرف سوم ناشی از قصور عضو مربوطه نباشد. هر فدراسیون عضو نسبت به تمام رفتارهای نهادهای وابسته به خود که ناشی از قصور کلی یا ســوءرفتار عامدانه اعضای خود بوده در قبال فیفا مسوول است.

** اساسنامه فیفا همچنین تاکید دارد که در اساسنامه کشورهایعضو،بیطرفیدرامورسیاسیومذهبیومستقل بودن از هر نوع دخالت سیاسی رعایت شود. „51:„اساسنامه„فدراسیو „نهای„عضو اساسنامه فدراسیونها باید اصول مدیریتی مناسب را رعایت کرده و به طور خاص، حداقل باید دربردارنده مقررات مربوط به مسایل زیر باشد: الف. بیطرفی در امور سیاسی و مذهبی ب. منع کلیه اشکال تبعیض ج. مستقل بودن و جلوگیری از هر نوع دخالت سیاسی ۹۱: استقالل اعضا و نهادهای آنها ۱- هر یــک از اعضا باید در اداره امور خود مســتقل بوده و تحتتاثیر غیرضروری هیچ نهاد یا شخص سومی قرار نگیرد.

** در بخــش تعلیق هم فیفا اعــالم میکند که اگر فدراسیونی از عهده تعهدات خود برنیاید، شورا بدون نظر کنگره، فورا تعلیق میکند. „61:„تعلیق ۱- کنگره ممکن اســت یک فدراسیون عضو را تنها براساس درخواست شــورا تعلیق کند. با این وجود شورا، بدون رای کنگره ممکن است یک فدراسیون را در صورت تخطی جدی و مکرر از تعهدات ناشــی از عضویتش با اثر فوریتعلیقکند.حکمتعلیقمصوبکنگره،تاکنگرهبعدی پابرجا میماند مگر اینکه شورا چنین تعلیقی را قبل از آن در این فاصله لغو کند. „06:„اجرای„تصمیمات ۱- کنفدراسیونها، فدراسیونهای عضو و لیگها باید تصمیمات اتخاذشده از سوی ارکان مربوط فیفا که طبق این اساســنامه قطعی بوده و تابع فرجام نیست را به طور کامل رعایت کنند.

به نوشته ایســنا، با توجه به قوانین متعددی که فیفا در برخورد با ورود نهادهای دولتی و فشــار سیاسی دارد، فدراســیون فوتبال ایران برای جلوگیــری از تعلیق- که تبعات آن متوجه تمام فوتبال ایران از جمله تیم ملی که به جامجهانی رفته و پرسپولیس که به مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا صعود کرده، میشود- پاسخ مناسبی را به سواالت ناظران فیفا بدهد تا سایه تعلیق از سر فوتبال ایران کنار برود.

تمــام این حرف و حدیثهــا و واکنشها در حالی اتفاق افتاده است که فدراسیون فوتبال دیروز به ماجرای محرومیت مسعود شجاعی و احسان حاجصفی واکنش نشان داد.

در شرایطی که محمدرضا داورزنی، معاون وزیر ورزش در مصاحبه چند روز قبل خود خبر محرومیت این دو بازیکن از حضور در تیم ملی را رسانهای کرده بود، محمود شیعی، مدیرعامل باشگاه پیکان و عضو هیات رییسه فدراسیون فوتبال این خبر را تایید نکرد.

وی گفت: ما کار عاقالنهای باید در این خصوص انجام دهیم و همانطور که فدراسیون فوتبال در نظر دارد قرار شده است در این بحث اظهارنظر فردی نشود چون درست نیست هر کسی سلیقه شخصی خودش را بیان کند.

مسلما فدراســیون فوتبال و هیات رییسه تشکیل جلســه خواهند داد و موضعشان را اعالم خواهند کرد. چیزی درباره محرومیت این دو بازیکن در فدراســیون نشنیدهام.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.