53 درصد بورس در اختیار حقیقيها

آمار‌معامالت‌تيرماه‌نشان‌داد؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

ميانگين حجم و ارزش معامالت روزانه تيرماه بازار سرمايه با افزايش نسبت به خردادماه روبهرو شد. به گزارش سنا، در تيرماه امسال طي 19 روز معامالتي ميانگين روزانه ارزش معامالت 1715هب ميليارد ريال، ميانگين روزانه حجم معامالت به 687 ميليون ســهم، ميانگين دفعات معامالت به 44 هــزار و 685 نوبت و ميانگين ارزش بازار بــه 324 هزار و 861 ميليارد تومان رســيد. در خردادماه هم طــي 21 روز معامالتي ميانگين روزانه ارزش معامالت بــه 1364 ميليارد ريال، ميانگين روزانه حجم معامالت به 591 ميليون ســهم، ميانگين دفعات معامالت به 40 هزار و 894 نوبت و ميانگيــن ارزش بازار به 320 هزار و 138 ميليارد تومان رســيد. در ارديبهشتماه نيز طي 21 روز معامالتي ميانگين روزانه ارزش معامالت2063 ميلياردريال،ميانگينروزانهحجم معامالت 1517 ميليون سهم، ميانگين دفعات معامالت 68 هزار و 880 نوبت و ميانگين ارزش بازار533 هزار 945و ميليارد تومان بود. همچنين در فروردين امسال طي71 روز معامالتي ميانگين روزانه ارزش معامــالت به 1929 ميليارد ريال، ميانگين روزانه حجم معامالت به 945 ميليون ســهم، ميانگين دفعات معامالت به 74 هزار و 853 نوبت و ميانگين ارزش بازار به 328 هزار و 341 ميليارد تومان رسيد. بازار سرمايه در چهارماه نخست امسال87 روز معامالتي را با45 روز مثبت براي شاخص بورس سپري كرد. در تيرماه امسال بازار سرمايه 19 روز معامالتي را به خود ديد كه از اين تعداد شاخص بورس 14 روز معامالتي را مثبت و پنج روز را منفي سپري كرد كه اين آمار در 20 روز معامالتي تيرماه ســال گذشته با 16 روز مثبت و چهار روز منفي براي شاخص بورس بوده است. در خردادماه گذشته نيز بازار سرمايه 21 روز معامالتي را به خود ديد كه از اين تعداد شاخص بورس هفت روز معامالتي را مثبت و 14 روز را منفي ســپري كرد كه اين آمار در 21 روز معامالتي خرداد سال گذشته با هشت روز مثبت و 13 روز منفي براي شاخص بورس بوده است. در ارديبهشتماه امسال هم بازار سرمايه 21 روز معامالتي را به خود ديد كه از اين تعداد شاخص بــورس 17 روز معامالتي را مثبت و چهار روز را منفي سپري كرد كه اين آمار در 21 روز معامالتي ارديبهشت سال گذشته 10 روز مثبت و 11 روز منفي براي شاخص بورس بوده است. همچنين در فروردين امسال بازار سرمايه 17 روز معامالتي را به خود ديد كه از اين تعداد شاخص بورس 17 روز معامالتي را مثبت سپري كرد كه اين آمار در 19 روز معامالتي فروردين سال گذشته هفت روز مثبت و 12 روز منفي براي شاخص بورس بوده است. اين گزارش ميافزايد: در چهارماه گذشته بازار سرمايه 87روز معامالتي را پشت سر گذاشته كه از اين تعداد شاخص بورس 54 روز را مثبت بوده كه اين آمار در 84 روز معامالتي مدت مشابه سال گذشته 41 روز مثبت براي شاخص بورس بوده است. „جايگاه„معامل „هگران در چهارماه نخست امسال حقيقيها35 درصد و حقوقيها 47 درصد سهم و حقتقدم در بورس خريداري كردهاند و در مقابل حقيقيها فروشنده 55 درصد و حقوقيها 45 درصد كل معامالت در بورس بودهاند. در تيرماه امسال حقيقيها41 هزار و 177 ميليارد ريال 46( درصد) و حقوقيها61 هزار و 675 ميليارد ريال 54( درصد) سهم و حقتقدم در بورس خريداري كردهاند و در مقابل حقيقيها 13 هــزار و 461 ميليارد ريــال 43/6( درصد) و حقوقيها 17 هــزار و 391 ميليارد ريال 56/4( درصد) سهم و حقتقدم در بورس فروختهاند. در خردادماه امسال حقيقيها21 هزار 771و ميليارد ريــال 46/3( درصد) و حقوقيها 14 هزار و 783 ميليارد ريال 53/7( درصد) سهم و حقتقدم در بورس خريداري كردهاند و در مقابل حقيقيها 14 هزار و 596 ميليارد ريال 53( درصد) و حقوقيها 12 هزار و 958 ميليارد ريال (74درصد) سهم و حقتقدم در بورس فروختهاند. در ارديبهشتماه نيز حقيقيها 25 هزار و 509 ميليارد ريال 52/3( درصــد) و حقوقيها 23 هــزار و 279 ميليارد ريال 47/7( درصد) ســهم و حقتقدم در بورس خريداري كردهاند و در مقابل حقيقيها 26 هزار و 771 ميليــارد ريال 54/9( درصد) و حقوقيها 22 هزار و 16 ميليارد ريال 45/1( درصد) سهم و حقتقدم در بورس فروختهاند. در اولين ماه امسال نيز حقيقيها 21 هزار و 22 ميليارد ريال 68/7( درصــد) و حقوقيها 9 هزار و 569 ميليارد ريال 31/3( درصد) سهم و حقتقدم در بورس خريداري كردهاند و در مقابل حقيقيهــا 20 هزار و 562 ميليارد ريال 67/2( درصد) و حقوقيها 10 هزار و 28 ميليارد ريال 32/8( درصد) سهم و حقتقدم در بورس فروختهاند. ايــن گزارش ميافزايد: در چهارماه نخست امسال حقيقيها 73 هزار و 478 ميليارد ريال 53( درصد) و حقوقيها 64 هزار و 307 ميليارد ريال 47( درصد) سهم و حقتقدم در بورس خريداري كردهاند و در مقابل حقيقيها 75 هزار و 391 ميليارد ريال 55( درصد) و حقوقيها 62 هزار و 394 ميليارد ريال 45( درصد) سهم و حقتقدم در بورس فروختهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.