فرصت 6 ماهه توتال براي نهایيکردن مذاکرات

مديرعامل‌شرکت‌ملي‌صنايع‌پتروشيمي‌خبر‌داد؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

معاون وزير نفت با اشاره به تعيين فرصتي شش ماهه بين ايران و توتال فرانسه براي نهايي كردن گفتوگوهاي ساخت طرحهاي جديد پتروشيمي در ايران، اعالم كرد: با توافق انجامشده، فرانسويها قرار است براي نخستينبار گريدهاي خاص پلياتيلني در ايران توليد كنند.

مرضيه شاهدائي درباره آخرين وضعيت مذاكرات با شركت توتال فرانسه براي سرمايهگذاري در صنعت پتروشيمي ايران گفت: مذاكرات با توتال طوالني شده و علت زمانبر شدن گفتوگوها بيشتر اين است كه آنها ميخواهند از خوراك اتان، محصوالتي همچون اتيلن و پلياتيلن توليد كنند.

مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با اعالم اينكه در مذاكرات به توتال اعالم شده به دنبال توليد گريدهاي تكراري پلياتيلن كه پيشتر در ايران توليد و عرضه شده، نيستيم، تصريح كرد: هدف از سرمايهگذاري شركتهاي خارجي به ويژه توتال در صنعت پتروشيمي ايران توليد گريدهاي خاص محصوالت پليمري است.اين عضو هيات مديره شركت ملي صنايع پتروشيمي با بيان اينكه با توافق انجام شده با توتال، اين شركت فرانسوي با ارائه اليسنس و دانش فني جديدي به دنبال توليد گريدهاي خاص محصوالت پليمري در ايران بوده كه تاكنون توليد نشده است، افزود: هماكنون مذاكرات با توتال در مراحل نهايي قرار دارد و به زودي وارد فاز بررسي اقتصادي و فني خواهيم شد.

به گزارش انجمن صنفي پتروشيمي، شاهدائي با اشاره به تعيين فرصتي شش ماهه بين ايران و توتال فرانسه براي نهايي كردن مذاكرات تاكيد كرد: پيشبيني ميشود مجتمعهاي جديد پتروشيمي مورد مذاكره با اين شركت فرانسوي در صورت توافق در منطقه كنگان احداث شود.

معاون وزير نفت با اشاره به امضاي قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي با توتال فرانسه خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه بخشي از توسعه فاز ۱۱ پارسجنوبي در منطقه كنگان بوده، اين احتمال وجود دارد كه واحدهاي پتروشيمي هم در اين منطقه احداث شود اما هنوز به جمعبندي نهايي نرسيدهايم.

براساس آخرين دور از گفتوگوها، دو طرف روي ساخت مجتمع پتروشيمي در مجموع با ظرفيت توليد ساالنه حدود دو ميليون و ۰۰۲ هزار تن محصول پتروشيمي و پليمري به توافق دست يافتهاند.بر اين اساس شركت ملي صنايع پتروشيمي و توتال فرانسه روي ساخت دو مجتمع توليد يك گريد ويژه و خاص پلياتيلن و يك مجتمع اتان كراكر با هدف تبديل اتان به اتيلن توافق كرده و پيشبيني ميشــود در صورت توافق توتال فرانسه بين ۵/۱ تا ۲ ميليارد دالر سرمايهگذاري در صنعت پتروشيمي ايران انجام دهد.

مطابق گفتوگوهاي انجام شــده، دو طرف روي ساخت دو مجتمع توليد پلياتيلن و محصوالت پليمري هر يك با ظرفيت توليد ساالنه۰۰۵ هزار تن توافق كرده ضمن آنكه ظرفيت واحد اتان كراكر هم حدود يك تا ۲/۱ ميليون تن در سال برآورد ميشود.گفتني است سرجي لورك، معاون مدير نفت و پتروشيمي و ژان ژاك موسكوني، معاون ارشد توتال در بخش پااليشگاهي توتال فرانسه هفته گذشته به تهران آمده و با مرضيه شاهدائي، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي و جمعي از مديران صنعت پتروشيمي دور جديد گفتوگوها براي نهايي كردن قرارداد ساخت يك مجتمع پتروشيمي را انجام دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.