بازشدن پای آمریکا به بحران ونزوئال

ترامپ،‌مادورو‌‌را‌به‌اقدام‌نظامي‌تهديد‌کرد؛

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

تشكيل مجلس موسســان در ونزوئال جدا از نارضايتيهاي عمومي از اوضاع نابسامان اقتصادي، خشــونتهاي سياســي را هم بر آن افزوده كه برونرفت از اين بحــران پيچيده و دامنهدار، امر سادهاي نخواهد بود.

در پي سالها بحران اقتصادي بر پيكره ونزوئال، تحوالت سياسي داخلي اين كشور آمريكاي التين نيز در ماههاي گذشــته به اعتراضات ضد دولتي افزوده بهطوري كه در جريان اين خشونتها بيش از ۰۰۱ نفر كشته شدهاند.

تجمعاتچندهزارنفريپيشمخالفاننيكالس مادورو با لباسهاي سفيدرنگ در قالب تظاهرات سكوت، اينك از مسير خود خارج شده بهطوري كه خروج از بحران مذكور امري به شدت دشوار و شايد ناممكن به نظر ميرسد.

ورودمردمبهعرصهتظاهراتخيابانيدرونزوئال، ارتباط مستقيمي با وضعيت اسفبار معيشت آنان دارد. ونزوئال سالهاســت كه در بحران اقتصادي عميق فرورفته و هر روز بر دامنه دشــواريهاي معيشتيمردماينكشورافزودهميشود.شهروندان اين كشور نفتخيز آمريكاي جنوبي حتي در تهيه دارو، مواد غذايي و كاالهاي اساسي خود با مشكالت جدي مواجهاند. افزايش بيكاري، رشد منفي ۰۱ درصــدي اقتصادي در كنار تــورم بيش از ۰۰۵ درصدي اوج اين بحران را به تصوير ميكشد.

اين كشور آمريكاي التين معادل ۷/۷۱ درصد كل ذخايــر نفت جهان را در خــود جاي داده و از اين منظر در رتبه نخســت جهان قرار دارد. از اينرو، وابســتگي بيش از ۰۹ درصدي به توليد و صادرات نفت در كنار كاهش چشــمگير بهاي آن در ســالهاي گذشته به باليي براي جان اين كشور نفتخيز آمريكاي التين تبديل شد. چنين اوضاعي ونزوئال را در وضعيت ورشكســتگي قرار داده و دولت سوسياليست مادورو را تا مرز سقوط پيش برده است.

درميانهاينبحرانداخلي،رييسجمهورآمريكا اعالم كرده كه گزينه اقدام نظامي عليه حكومت ونزوئال دور از تصور نيســت. وزيــر دفاع ونزوئال تهديد ترامپ به مداخله نظامي در كشــورش را حماقتخواند.

دونالــد ترامپ جمعه گذشــته ضمن تكرار تهديدهايخودعليهكرهشماليدربرابرخبرنگاران گفت كه احتمال استفاده از گزينه نظامي عليه ونزوئال را مــردود نميداند. بالفاصله پس از اين ســخنان وزارت دفاع آمريكا اعالم كرد كه هيچ طرح معيني دال بر تدارك حمله نظامي به ونزوئال وجود ندارد.

همزمان وزير دفاع ونزوئال ســخنان ترامپ را حماقتدانست.دولتكاراكاسبارهاآمريكارامتهم كرده است كه قصد مداخله نظامي در اين كشور را دارد. به گفته سخنگوي دولت ونزوئال، وزارت امور خارجه اين كشور بيانيهاي در ارتباط با تهديدهاي دونالد ترامپ خواهد داد. او در توئيتر نوشت: وزارت امور خارجه ما بيانيهاي رسمي در رد تهديدهاي امپرياليستيمنتشرميكند.

دستگيري نظاميان مهاجم به پايگاهي در والنسيا وزير دفاع ونزوئال همچنين ديروز از دستگيري

هاي نظامي اين كشور حمله كرده بودند، خبر داد. آنها يكشنبهگذشتهبهپايگاهيدرشهروالنسيايورش برده بودند. والديمير پادرينو در توئيتر خود نوشت كه مســووالن حمله گروهي از شبهنظاميان به پايگاه نظامي فورته پاراماساي در والنسيا دستگير شدهاند.

اشــاره او به دو نفر از رهبران اين حمله است. يكي از آنها از نظامياني اســت كه در سال ۴۱۰۲ فعاليت مخفي خود را عليه حكومت ونزوئال آغاز كرده است. گروهي از نظاميان مسلح طي عملياتي به نام ديويد به اين پايگاه واقع در ۰۷۱ كيلومتري غرب كاراكاس، پايتخت ونزوئال حمله كرده بودند. آنها گفته بودند كه هدفشان بازگرداندن دوباره دموكراسي به ونزوئالست.

از چند ماه پيش در ونزوئال اعتراضاتي گسترده عليهنيكالسمادورو،رييسجمهوراينكشورشكل گرفته است. در جريان اين اعتراضات۰۲۱ نفر جان خود را از دست داده و هزاران نفر بازداشت شدهاند. مخالفان رييسجمهور را به تالش براي برقراري ديكتاتوريمتهمميكنند.

مادورو خواســتار نشســت رهبران آمريكاي التين و كاراييب

رييسجمهورونزوئالخواستاربرگزارينشست فوري رهبران كشورهاي آمريكاي التين و حوزه كاراييب با هدف رسيدگي به بحران ونزوئال شد.

نيكالس مادورو از ائتالف بوليواري مستقر در كاراكاس خواســت تا به برنامهريزي اين نشست كمك كند. وي گفت: رسما پيشنهاد ميدهم كه ســالوادور سانچز سرن، رييسجمهور السالوادور نشست فوري رهبران 33 كشور آمريكاي التين و حوزه كاراييب را برگزار كند تا در جريان آن به مساله بحران ونزوئال رسيدگي شود.

ائتالف بوليواري طرفدار مذاكره با ونزوئالست و تحريمهاي اعمال شده از سوي آمريكا بر ونزوئال را محكوم كرده است؛ تحريمهايي كه قصد داشتند مادوروراازبرگزاريانتخاباتجنجاليبرايتشكيل مجلسموسسانمنصرفكنند. اخراج سفير ونزوئال از پرو از طرفي بــه گزارش رويتــرز، دولت پرو در اعتراض به تشكيل مجلس موسسان قانون اساسي در ونزوئال سفير اين كشور را اخراج كرد. همچنين رييسجمهورپروازهمتايونزوئالييخودخواست از قدرت كنارهگيري كند.

ونزوئال در واكنش به اخراج ســفيرش از ليما دستور داد تا كاردار سفارت پرو در كاراكاس اين كشور را ظرف پنج روز ترك كند. پرو سفيرش در كاراكاس را مارس سال جاري ميالدي از ونزوئال خارج كرده بود. اين بيانيه از سوي دولت ليما جمعه گذشتهكميپسازآنمنتشرشدكهرييسجمهور پرو، نيكالس مادورو را ديكتاتور خواند.

اين نخستين بار است كه يك كشور از زمان رايگيري ۰3 ژوئيه ســال جاري ميالدي كه به تشكيل مجلس موسسان قانون اساسي در ونزوئال منجر شد، سفير اين كشور را اخراج ميكند. در آمريكاي التين پرو موضعي سرســخت در قبال سياستهاي مادورو دارد و به اقدامات وي به شدت انتقاد كرده است.

اخيراهمدولتپروديپلماتهايارشدمنطقهرا فراخوانده تا درباره ونزوئال در ليما به بحث و تبادل نظر بپردازند. ۲۱ كشــور حاضر در اين نشست مراتب اعتراض خود را به اقدامات دولت كاراكاس عليهمخالفانوهمچنينتشكيلمجلسموسسان تغيير قانون اساسي ابراز داشتهاند.

مادورو ميگويد مجلس موسسان تنها راه ابقاي امنيت و ثبات در ونزوئالست و رييسجمهور پرو را كه بانكدار سابق در وال استريت بوده، دشمن ونزوئال ميداند. وزارت خارجه ونزوئال در بيانيهاي اعالم كرد: دولت كاراكاس به روابط عميق خود با مردم پرو با وجود اين اقدام از ســوي دولت ليما ادامه ميدهد. همچنين ديهگو مولرو، سفير پرو در ونزوئال باقي ميماند. درهمين حال، رييسجمهور پرو درخواســت مادورو براي گفتوگوي رو در رو را رد كرد و خواســتار بركناري وي شــد. وي در نشست سرمايهگذاري آمريكاي التين گفت كه مادورو اعتبارش را با تشكيل اين مجلس موسسان از دســت داده و ديگر نميتواند زمامدار امور در ونزوئال باشد.

رييسجمهور پرو گفت: مادورو يك ديكتاتور است و از طريق مجلس موسسان و با حذف كنگره، كودتا به راه انداخته است. اين اقدام از سوي مادورو باعث شده هزاران نفر از مردم ونزوئال به دليل فقر زياد و افزايش تورمي كه روزانه شاهدش هستيم، به كشورهايهمسايهبگريزندودرخواستپناهندگي كنند. البته ما راهها را به ســوي مردم ونزوئال باز ميگذاريم. پــرو اخيرا ويزاي كاري را براي مردم ونزوئال تمديد كرده اســت. رييسجمهوري پرو در ادامه گفت: تنها چيزي كه ميتوانم بگويم اين است كه افراد زيادي هستند كه در ونزوئال سخت زندگيميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.