تاريخ‌محمودي!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

مديركل ميراث فرهنگي و گردشــگري اســتان گيالن اعالم كرد: ســايت مفاخر و مشــاهير در موزه منطقهاي روستايي گيالن ايجاد ميشود.

رضا عليزاده با بيان اينكه قرار اســت ۰۳ ســرديس از مشاهير بزرگ استان گيالن در سايت مفاخر و مشــاهير در موزه منطقهاي روستايي گيالن قرار داده شود، افزود: براساس پيشبينيها سايت مشاهير و مفاخر گيالن در هفته دولت افتتاح ميشود.

او ايجاد اين سايتموزه را با رويكرد ميراث ناملموس در استان گيالن دانست و ادامه داد: كتابخانهاي مجازي نيز براي انتقال اطالعات گردشگراني كه از اين مجموعه بازديد ميكنند، در اين سايت ايجاد ميشود. در واقع در شرايط نهايي تكميل اين فضاها هستيم.

عليــزاده همچنين دربــاره پروژههاي در دست مرمت در استان گيالن بيان كرد: كار مرمت بناهاي تاريخي استان گيالن براساس اعتبارات سال ۵۹۳۱ مانند حمام كسري، پل خشتي لنگرود، مسجد اكبريه، موزه چاي و بقعه پيرعلي در الهيجان، مدرسه فروغ و موزه رشت و هتل ايران با پيشرفت فيزيكي خوبي در دست انجام است.

او ادامه روند مرمت بناهاي تاريخي استان گيالن را مورد انتظــار افكار عمومي و يكي از دغدغههــاي اداره كل ميــراث فرهنگي و گردشــگري اســتان گيالن دانست و گفت: اميدواريم با همين روند و با اعتبار ســال ۶۹ بتوانيم ســاير بناها در استان را مرمت و احيا كنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.