151 پست مدیریتی وزارت كشور در اختيار زنان است

Jahan e-Sanat - - News -

پایگاه اطالعرســانی وزارت کشور- در حال حاضر در ستاد وزارت كشور و استانداریها ۱5۱ پست سازمانی شامل معاون استاندار، مشاور وزير، مشاور استاندار، فرماندار، مديركل، مدير، معاون مدير كل، معاون فرماندار و بخشــدار به كاركنان زن واگذار شــده است. پايگاه اطالعرسانی وزارت كشور توضيحاتی درباره سوال تعدادی از نمايندگان مجلس از وزير كشــور در مورد رعايت عدالت جنسيتی ارائه كرد. در متن اين گزارش آمده است: در حال حاضر در تشكيالت استانداریهای كشور جهت تمشيت امور مربوط به بانوان و خانواده، دفتر امور بانوان و خانواده پيشبينی شــده كه در راس آن مديركل و در قالب شش تا هشت پست سازمانی، سازماندهی شده است. ضمنا در تشكيالت كليه فرمانداریهای كشور نيز پست كارشناس امور بانوان و خانواده مصوب شــده است. در اين متن اضافه شده است: همچنين با توجه به سياســتهای نيروی انسانی وزارت متبوع و بخشنامههای ابالغی وزير كشور و در اجرای برنامههای توانمندسازی نيروی انسانی، سعی و تالش شــده اولويت استفاده از نيروهای شايسته درون دستگاه در سمتهای مديريتی به گونهای صورت گيرد كه براساس آن پرورش افراد برای سمتهای مديريتی باالتر تحقق يابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.