رسيدگي حداكثري براي امدادرساني به سيلزدگان

Jahan e-Sanat - - News -

معاون اول رييسجمهور خواســتار رسيدگي هرچه بيشتر و تالش حداكثري براي امدادرســاني به سيلزدگان استانهاي خراسان رضوي و گلستان شد. اسحاق جهانگيري در تماس تلفني با استانداران خراسان رضوي و گلستان، گزارشي از آخرين ميزان تلفات و خسارات وارده و روند امدادرســاني در مناطق سيلزده دريافت كرد و بر لزوم رسيدگي هرچه بيشــتر و كمك به آســيبزدگان تاكيد كرد. معاون اول رييسجمهور همچنين ضمن اعالم همدردي با خانوادههاي جانباختگان و مصدومان حادثه ســيل، از استانداران خراسان رضوي و گلستان خواست با بسيج همه امكانات استان، رسيدگي هرچه بيشتر به سيلزدگان را به طور ويژه در دســتور كار خود قرار دهند و حداكثر توان نيروهاي امدادي را براي يافتن مفقودان و جبران خسارات وارد شده به خصوص به زيرساختها به كار گيرند. همچنين معاون اول رييسجمهور اعالم كرد: شركت مادر تخصصی توليد و توسعه انرژی اتمی ايران موظف به طراحی، ساخت و بهرهبرداری از راكتورهای تحقيقاتی است. اسحاق جهانگيری معاون اول رييسجمهور در نامهای به علیاكبر صالحی، رييس سازمان انرژی اتمی مصوبه اخير هيات دولت در اصالح اساسنامه شركت مادر تخصصی توليد و توسعه انرژی اتمی ايران را برای اجرا ابالغ كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.