وزرای پيشنهادی وضعيت مالی خود را به مجلس تقدیم كنند

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا- وزرای پيشنهادی وضعيت مالی و فعاليت اقتصادی خود، همسر و فرزندانشان را تقديم مجلس كنند. محمود صادقی، رييس فراكسيون شفافســازی مجلس در نامهای به رييسجمهور خواستار اعالم صورت اموال وزرای پيشنهادی به نمايندگان مجلس پيش از زمان رای اعتماد به وزرا شد. در متن نامه محمود صادقی آمده است: نظر به نقش شفافيت وضعيتمالیمسووالندولتیدرايجادوتقويتاعتمادعمومیوپيشگيری از سوءاســتفاده احتمالی از امكانات عمومی و موقعيتهای حاكميتی و حسب تكاليف مختلف قانونی، از جمله اصول ۱۴۱ و ۲۴۱ قانون اساسی و قانون رسيدگی به دارايی مقامات، مسووالن و كارگزاران نظام جمهوری اســالمی مصوب ۹ آبان ۴۹۳۱ و نيز فرامين موكد رهبر معظم انقالب كه شفافسازی را شرط فسادستيزی دانستهاند، از جنابعالی درخواست میشود به وزرای محترم معرفی شده به مجلس شورای اسالمی تكليف بفرماييد اطالعات دقيقی از وضعيت مالی و فعاليت اقتصادی خود، همسر و فرزندانشان بهويژه فعاليتهايی كه زمينه تعارض منافع بين فعاليت در بخش خصوصی و موقعيت و اختيارات حاكميتی فراهم كنند و آن را طی جدولی در اختيار نمايندگان مجلس شورای اسالمی قرار دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.