موفقيت سازمان ملل منوط به بیطرفی است

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا - معاون عربی و آفريقای وزير امور خارجه با تاكيد بر حمايت ايران از تالشهای ســازمان ملل متحد برای حل بحران يمن گفت: موفقيت تالشهای سازمان ملل برای حل بحران يمن منوط به اين است كه بر اساس وظايف ذاتی خود بیطرفی را رعايت كند. حسين جابریانصاری با بيان اينكه گفتوگوهای خوب و سازندهای با نماينده سازمان ملل متحد در امور يمن داشتيم، اظهار داشت: ايشان در تالش هستند كه در شرايط فعلی اين بحران را از طريق سياسی حل كنند و در راستای حل سياسی اين بحران ديداری از ايران داشتند و قرار است با مقامات جمهوری اسالمی ايران رايزنی كنند. وی با بيان اينكه ايشان در چارچوب همين موضوع يعنی جلب كمك برای تحقق حل بحران يمن از طريق سياسی به تعدادی ديگر از كشورهای منطقه نيز سفر كردهاند، گفت: جمهوری اســالمی ايران از همان ابتدای بحران يمن تاكيد داشت كه راهحل اين بحران همانند ديگر بحرانهای مشابه در منطقه نظامی نيســت و بايد اين بحران را از طريق سياسی و انجام گفتوگوهای مســتقيم بين طرفهای درگير و مراجعه به نظرات و ديدگاههای مردم يمن حل كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.