اروپا نگران سياستهای آمریکاست

Jahan e-Sanat - - News -

باشگاه خبرنگاران جوان- رييس شــورای راهبردی و روابط خارجــی گفت: آمريــكا با اقدامات خود نهتنهــا برجام را تحتتاثير قرار داده بلكه بر منافع اروپا نيز تاثير گذاشــته اســت. كمال خرازی درباره اشاره خانم موگرينی به نقض برجام توسط آمريكايیها، اظهار داشــت: در صحنه ديپلماتيك افراد مسوول اين دغدغه را دارند كه مســالهای مطرح نشود كه طرف مقابل از آن بهره ببرد. وی در ادامه افزود: خانم موگرينی به اين امر اشــاره داشــت كه آمريكا اقداماتی انجــام میدهد كه نهتنها برجام را تحتتاثير قرار داده بلكه بر منافع اروپا نيز تاثير گذاشــته است. خرازی با تاكيد بر نگرانی اروپايیها از رفتار ترامپ، گفت: اروپايیها امروز در قبال سياستهای آمريكا و به خصوص شخص ترامپ نگرانیهای عميقی دارند و ترامپ را فرد قابل پيشبينی نمیبينند و نمیتوانند آينده خود را براساس سياستهای نامتوازن وی برنامهريــزی كنند. از اين جهت گفت وگوهايی انجام شد و به فهم بهتر ريشه مشكالت كمك كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.