عرضه بیمهنامه عمر با تمرکز بر مستمری

Jahan e-Sanat - - News -

بیمه تجارت نو در پی ایجاد سوپرمارکت مالی و ارائه سبد خدمات بانکی- بیمهای در شعب بانک تجارت است.

به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بیمه تجارت نو، سیدمحمد عباسزادگان، مدیرعامل بیمه تجارت نو از تحقق ۰۹ درصد بودجه شرکت در سال ۵۹ خبر داد و گفت: بیمه تجارت نو در ســال ۵۹ حدود ۸۴ میلیارد تومان حق بیمه تولید کرد و ضریب خسارت آن نیز ۰۱ درصد بود ضمن اینکه برای خسارتهای احتمالی در راه، ذخایر کافی گرفته شده است.

عباسزادگان با اشاره به پیشبینی درآمد سهام ۰۳ تومانی این شرکت در سال گذشته اعالم کرد که در مجمع عمومی، ۸۲ تومان به ازای هر سهم پرداخت خواهد شد.

وی با بیان این نکته که به زودی به سهامداران پیشنهاد خواهــد داد کــه ۵۲ تومان از این مبلــغ را برای افزایش سرمایه شــرکت بیمه تجارت نو اختصاص دهند، افزود: برای ســالجاری هم حدود ۰۳ تومان به ازای هر سهم، سود پیشبینی کردهایم که پیشنهاد ما این است که صرف افزایش سرمایه شود.

مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو سرمایه ۰۵۲ میلیارد تومانــی شــرکت را از باالترین ســرمایههای اولیه در بین شــرکتهای بیمه خواند و اظهار داشت: توانگری مالی این شرکت نیز محاسبه شده و به تایید حسابرس رسمی رسیده و به بیمه مرکزی ارســال شده است و به زودی روی سایت قرار خواهد گرفت.

به گفته وی، توانگری مالی بیمه تجارت نو در این یک سال و اندی فعالیت، درجه یک است و این شرکت در زمینه ایفای تعهدات، شکایتی از بیمهگزاران نداشته است.

عبــاسزادگان کادر نیروی انســانی بیمه تجارت نو را کادری جوان، باانگیزه و دونده خواند و ادامه داد: با یکهزار کارشناس خسارت مورد تایید بیمه مرکزی قرارداد بسته و آنان را ســاماندهی کردهایم تا هرجا خســارتی به وقوع میپیوندد به صورت آنالین و آنکال آن را ارزیابی کنند تا بین ۴۲ تا ۸۴ ساعت خسارت ارزیابی شده، به بیمهگزاران پرداخت شود.

مدیرعامل بیمه تجارت نو با بیان این نکته که ایمنی در ایران در همه جا بسیار پایین است و ریسکها هم کنترل شده نیست، تاکید کرد: این موضوع باعث شده ضریب خسارت در کشور بسیار باال باشــد به گونهای که میزان خسارت ما در تصادفات از جنگ هم بیشتر است.

وی با اشــاره به برنامههای این شرکت در راستای بهبود ریســک و ایمنی در کشــور اعالم کرد: نخستین سمینار بینالمللی ریسک و ایمنی در سالجاری از سوی بیمه تجارت نو برگزار خواهد شد.

عباسزادگان، کمک به ایجاد شرکت ریسک و ایمنی را از دیگر برنامههای این شرکت ذکر کرد و اظهار داشت: عرضه محصوالت جدید نیز در دستور کار قرار دارد که از آن جمله، طراحی بیمهنامه آتشسوزی با نرخ حق بیمه پایین و تنها با پرکردن یک کارت است.

وی همچنین گفت: تا دو سه ماه دیگر، بیمه نامه عمری با تمرکز بر مستمری از سوی بیمه تجارت نو به بازار عرضه خواهد شد.

به گفته وی، بیمه روستاییان نیز با همکاری پستبانک در برنامههای این شرکت قرار دارد که بر اساس آن، بیمهنامه عمــری طراحی خواهد شــد که با توجه بــه درآمد پایین روستاییان، در دوران بازنشستگی، زندگی آنان را تامین کند.

مدیرعامل بیمــه تجارت نو اعالم کرد: تــا دو ماه دیگر آییننامه اجرایی این طرح تدوین و پس از آن در روســتاها عملیاتی خواهد شد.

وی درباره استفاده بیمه تجارت نو از بازار بالقوه سهامداران عمده نظیر بانک تجارت، تاکید کرد: قصد نداریم سهامداران عمده را مجبور به خرید بیمهنامههای خود کنیم بلکه درپی ارائهخدماتباکیفیتهستیمتاسهامدارانبهخریدمحصوالت این شرکت راغب شوند.

عباسزادگان پیشبینی کرد که بانک تجارت به صورت تدریجی، بخش اصلی عملیات بیمهای خود را به شرکت بیمه تجارت نو منتقل کند.

وی در پایان خاطرنشــان کرد: در پی ایجاد سوپرمارکت مالی و ارائه ســبد خدمات بانکی- بیمهای در شــعب بانک تجارت هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.