دالر و سکه گران شد

سیگنال‌تنش‌آمریکا‌و‌کر ‌هشمالی‌به‌بازار‌ارز‌و‌طال؛

Jahan e-Sanat - - News -

گروه‌اقتصادی-‌تنش لفظی اخیر میان آمریکا و کرهشمالی قیمت هر اونس طال را در بازارهای جهانی ۰۳ دالر باال برد و این امر سبب شد هر گرم طالی ۸۱ عیار در بازار ایران در مدت سه روز دو هزار تومان گران شود.

تنشها میان کرهشمالی و آمریکا به شدت افزایش یافته است. دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا هشدار داده است که پیونگیانگ اگر بخواهد حتی به حمله به ایاالت متحده یا متحدانش فکر کند باید «بسیار بسیار عصبی» باشد. قبل از این اظهارات کرهشمالی گفته بود در حال برنامهریزی برای پرتاب موشک به گوام است. گوام جزو قلمروهای آمریکا در اقیانوس آرام است.

تنش دو کشور از اواسط هفته گذشته و پس از وضع تحریمهای جدید علیه کرهشمالی در شورای امنیت سازمان ملل متحد به اوج رسید.

کرهشمالی در هفتههای اخیر دو موشک بالستیک قارهپیما آزمایش کرده بود که گفته میشود میتواند خاک آمریکا را هدف قرار دهد و به همین دلیل واشنگتن طرح تصویب تحریمهای اقتصادی جدید علیه دولت کرهشمالی را به شورای امنیت برد.

زیانی که تنش لفظی میان کرهشمالی و آمریکا به بازارهای جهانی زده است به یک تریلیون دالر میرسد. این در حالی است که سرمایهگذاران به سوی ین ژاپن، فرانک سوییس، طال و اوراق قرضه دولتی هجوم بردهاند.

ســهام اروپایی جمعه برای ســومین روز متوالی، ســقوط را تجربه کرد و والاستریت و سایر بازارهای سهام دنیا نیز این روند نزولی را تجربه کردند.

در بازار ارز نیز ارزش ین در برابر دالر آمریکا ۸/۰ درصد افزایش یافت. فرانک سوییس نیز در هفته جاری به عنوان یکی از ارزهای مطمئن وضعیت خوبی را تجربه کرد.

طبق شاخص موسوم به DXY که ارز آمریکا در برابر سبدی از سایر ارزهای مهم را ارزیابی میکند، ارزش دالر ۴۱/۰ درصد کاهش یافته است.

رابرت پاولیک از استراتژیســتهای بازار در نیویــورک آمریکا در این باره میگوید: تنشها میان آمریکا و کرهشمالی مردم را بسیار عصبی کرده است. آنها ممکن است فکر کنند زمان آن فرا رسیده است که کمی از پولهای خود را از بازار سهام خارج کنند.

فواد رزاقزاده، تحلیلگر تارنمای Forex میگوید: جنگ لفظی میان رهبران آمریکا و کرهشمالی بر نگرش سرمایهگذاران تاثیر گذاشته است. طال و نقره ارزش بیشــتری پیدا کرده است زیرا به طور عمده کاالهای امن برای سرمایهگذاری به شمار میآیند.

قیمت هر اونس در بازارهای جهانی در معامالت روز جمعه ۹۸۲۱ دالر و ۰۲ سنت بود که ۵/۱ دالر نسبت به روز قبل از آن افزایش داشت.

ترکش تنش لفظی اخیر میان آمریکا و کرهشمالی به بازار ایران هم رسید و سبب شد دالر و سکه بر مدار صعودی قرار بگیرند.

در همین حال محمد کشتیآرای رییس اتحادیه کشوری طال و جواهر اظهار کرد: تحوالت بازار جهانی طال قیمت طال و سکه را در بازارهای ایران افزایش داده، به شکلی که در چند روز اخیر قیمت هر گرم طالی ۸۱ عیار با افزایش دو هزار تومانی به ۹۱۱ هزار و ۰۰۵ تومان رسیده است.

وی ادامه داد: در این رشد قیمتی، هر قطعه سکه طال نیز پنج هزار تومان ظرف چند روز اخیر رشد کرده است.

کشتیآرای با تاکید بر اینکه آینده بازار قابل پیشبینی نیست و بیش از هرچیز به تنشهای سیاسی گره خورده است، گفت: باید منتظر ماند تا مشخص شود این تنشها به چه سرانجامی میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.