فراخوان دوباره بانک مرکزی از متقاضیان وام ازدواج

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بر استفاده هرچه سریعتر زوجهای جوان از فرصت استثنایی و بسیج نظام بانکی کشور برای وام ازدواج تاکید کرد و گفت: متقاضیان دریافت وام ازدواج هرچه زودتر تشکل پرونده دهند.

علیاصغرمیرمحمدصادقیدرگفتوگوبامهربااشارهبهمهلتباقیمانده برای استفاده متقاضیان دریافت وام ازدواج گفت: نظام بانکی کشور اکنون آماده پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج با سهلترین شرایط به متقاضیان است و به همین دلیل یک فرصت مناسب پیشروی زوجهای جوان قرار گرفته تا در کمترین زمان ممکن و با شرایط مناسب، هر یک ده میلیون تومان از شبکه بانکی، وام ازدواج دریافت نمایند.مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه اجرای این طرح تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت، افزود: براساس آمارهای رسمی هر یک از بانکهای مشارکتکننده در این طرح، اکنون شرایط خوبی برای پرداخت تسهیالت مهیاست و آمارهای نظام بانکی نیز گویای آن است که بالغ بر ۰۲۱ هزار فقره تسهیالت ازدواج در همین مدت زمان کوتاه پرداخت شــده است.وی با بیان اینکه سود این وامها چهار درصد است، تصریح کرد: اقساط ۶۳ ماهه در نظر گرفته میشود و با توجه به اینکه تا پیش از اجرای طرح، ۰۰۵ هزار نفر در صف تقاضا قرار داشتند، تالش شده در قالب اجرای این طرح، صف متقاضیان از بین برود و پروندهها به روز بررسی شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.