اجرای استانداردهای گزارشگری

Jahan e-Sanat - - News -

مشاور رییس کل بانک مرکزی با اشاره به لزوم اجرای استانداردهای گزارشگری مالی در شبکه بانکی ایران، عملیاتی شدن این استانداردها را پیشنیاز برقراری روابط بانکی بینالملل برشمرد.احمد عزیزی با بیان اینکه اجرای کامل استانداردهای گزارشگری مالی در سیستم بانکی ایران از چالشهای بزرگی است که پیشروی نظام بانکی ایران قرار دارد، گفت: در سالهای اخیر تکاپو و تالشهایی در این زمینه انجام شده است.مشاور رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: برای اجرای کامل این استانداردها سالها زمان نیاز است تا سیستم بانکی ایران بتواند نرمافزارها، روشها، فرآیندها و سیستمهایی را برای اجرای موفق این استانداردها تدوین کند. عزیزی به ایبنا گفت: این استانداردها دو کمک مهم برای سیستم بانکی ایران و اقتصاد کشور خواهد داشت. با همگرایی استانداردهای بینالمللی، همکاری بانکهای ایرانی با خارجی را تسهیل میکند و غیر از این روش، بانکهای خارجی برای کار با شبکه بانکی ایران ریسک باالیی خواهند داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.