افزایش سقف وام قرضالحسنه در بانک قرضالحسنه مهر ایران

Jahan e-Sanat - - News -

مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی طی نامهای به بانک قرضالحسنه مهر ایران سقف تسهیالت قرضالحسنه اعطایی را از ۰۵۱ میلیون ریال به ۰۰۲ میلیون ریال افزایش داد.به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران، کمیسیون مقررات و نظارت موسسات اعتباری بانک مرکزی در راستای ترویج سنت پسندیده قرضالحسنه و نیز به استناد تبصره «یک» ذیل ماده (۵۳) «دستورالعمل اجرایی تاسیس و فعالیت بانکهای قرضالحسنه و نظارت بر آنها» در نهمین جلسه خود، افزایش سقف پرداخت تسهیالت قرضالحســنه به ۰۰۲ میلیون ریال را مصوب کرد.بر این اساس، بانک قرضالحســنه مهر ایران سقف پرداخت فردی تسهیالت را از یک ۰۵۱ میلیون ریال به ۰۰۲ میلیون ریال افزایش داد و مشتریان و متقاضیان میتوانند از شعب این بانک تا سقف مذکور و در چارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی وام قرضالحسنه دریافت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.