تعیین اعضای اقتصادی هیات تفحص از هدفمندی یارانهها

Jahan e-Sanat - - News -

عضو هیات رییســه کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس از بررسی عملکرد سازمان هدفمندکردن یارانهها در کمیسیون اقتصادی تعیین شدند.

سیدحسن حسینی شاهرودی در خصوص آخرین جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: انتخابات اعضای هیات تحقیق و تفحصمجلسازبررسیعملکردسازمانهدفمندکردنیارانههاوعللعدم موفقیتدرهزینهکردصحیحمنابعدرنشستکمیسیوناقتصادیمجلس انجام شد.وی ادامه داد: سید فرید موسوی، محمد حسننژاد، احمد انارکی محمدی، سیدحسن حسینی شاهرودی، صفرعلی اسماعیلی، معصومه آقاپورعلیشاهی،محمودبهمنی،سیدتقیکبیریومحمودشکریازاعضای کمیسیون اقتصادی به عنوان اعضای هیأت تحقیق و تفحص مجلس از بررسی عملکرد سازمان هدفمندکردن یارانهها انتخاب شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.