افزایش ۰۴۱ درصدی واگذاری شرکتها

Jahan e-Sanat - - News -

بانک ملــی ایران به دنبال تاکیدات دولت دربــاره خروج بانکها از بنگاهداری، اجرای این سیاست را در راس برنامههای خود قرار داده است. به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، به گونهای که ارزش واگذاریهای این بانک در سال ۵۹ نسبت به سال ۴۹، حاکی از رشد ۰۴۱ درصدی واگذاری شرکتهای تحت مدیریت بانک ملی ایران است. جمع واگذاریها در این بخش در سال ۴۹، چهار هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال بوده است که در سال ۵۹ به ۹ هزار و ۶۴۷ میلیارد ریال رسیده است.الزم به ذکر است بخشی از این شرکتها را دولت به دلیل بدهی خود به بانک ملی ایران واگذار کرده است. هدف بانک ملی ایران این است که این دسته از شرکتها را بهسازی کرده و به بهرهوری برساند و در نهایت این شرکتها را واگذار کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.