اتحاديه اروپا در پي نشست اضطراري درباره كرهشمالي

Jahan e-Sanat - - News -

فدريكاموگرينيفراخوانيكنشستاضطراريبرايرايزني درباره بحران كرهشــمالي را داده است. تنش ميان آمريكا و كرهشمالي ابعادي نگرانكننده به خود گرفته است.

قرار اســت فردا نشستي ويژه براي بحث و تبادلنظر در مورد بحران ميان كرهشــمالي و آمريكا در بروكسل برگزار شود. در اين نشست از اعضاي كميته امنيت سياسي دعوت شده است. نشست عادي اين كميته قرار بود روز ۱3 آگوست برگزار شود. به گفته مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا، در گفتوگوهاي اين نشست اقدامات احتمالي اين اتحاديه در قبال بحران كرهشمالي بررسي خواهد شد. مواردي كه در اين نشست به بحث گذاشته ميشوند، آزمايشات موشكي اخير كرهشماليوهمچنينتهديدهايمتقابلرييسجمهورآمريكا و رهبر كرهشمالي است.

دونالد ترامپ، كرهشمالي را به حمله نظامي تهديد كرده است. او جمعه گذشته در توئيتي نوشت: آمريكا براي راهحل نظامي كامال آماده است، سالحها با مهمات پر شدهاند و ضامن آنها هم كشيده شــده، براي وضعيتي كه كرهشمالي رفتار نابخردانهاي داشته باشد. اميد كه كيم جونگ اون راه ديگري را انتخاب كند. او دو روز پيش از آن هم در توئيتي كرهشمالي را به خشم و آتش تهديد كرده بود.

كرهشــمالي در مقابل جزيره گوام در اقيانوس اطلس كه يكــي از پايگاههاي نظامي مهم آمريكا به شــمار ميرود را تهديد به حمله موشكي كرده است. در مقابل دونالد ترامپ تهديد كرده است كه كرهشمالي از هرگونه اقدامي عليه آمريكا پشيمان خواهد شد. به دنبال تهديدهاي كيم جونگ اون، رهبر كرهشمالي، آژانس امنيت ملي گوام جمعه در دستورالعملي به ساكنان اين جزيره اعالم كرد براي هر گونه حمله موشكي آماده باشــند. در اين دستورالعمل آمده است كه در صورت حمله موشكي به تشعشعات نگاه نكنند و بر زمين دراز بكشند و سر خود را بپوشانند.

جنگ لفظي خطرناك ميان كرهشمالي و رييسجمهور آمريكا در سطح بينالمللي با انتقادهايي روبهرو شده است. آنگال مركل، صدراعظم آلمان، روز جمعه تهديدات لفظي در بحران كرهشــمالي را واكنشي نادرست خواند. او با تاكيد بر تالش در راستاي يافتن يك راهحل صلحآميز گفت كه گزينه نظامي راهحل اين بحران نيست.

وزير امور خارجه روسيه نسبت به خطر درگيري نظامي شديدا ابراز نگراني كرده و اين خطر را بسيار جدي دانسته است و از طرح مشترك كشورش با چين براي كاهش تنشها سخن گفته است. وزير دفاع آمريكا هم در ادامه كشمكش لفظي با كرهشمالي، نسبت به در گرفتن جنگ هشدار داد.

اوپنجشنبهگذشتهدرواشنگتنگفتكهكشمكشنظامي با پيونگيانگ فاجعهبار خواهد بود. وزير دفاع اياالت متحده گفت كه هنوز از تمام امكانات ديپلماتيك براي حل اختالفات با كرهشمالي استفاده نشده و او مايل است كه در اين راستا تالش كند. گفته ميشود كه به موازات تهديدهاي لفظي ميان رهبران آمريكا و كرهشمالي، تالشهاي ديپلماتيك نيز براي حل بحران كرهشمالي در جريان است. گفتوگوي روساي جمهور چين و آمريكا رييسجمهور چين در گفتوگــوي صبح ديروز خود با رييسجمهور آمريكا، خواستار حل مسالمتآميز مساله اتمي كرهشمالي شده است.

بنا به بيانيه كاخ سفيد، دونالد ترامپ و شي جين پينگ خواستار دست كشيدن كرهشمالي از رفتارهاي تحريكآميز و تنشزا شدهاند.

گفتوگوي تلفني ميان دونالد ترامپ و شي جينپينگ، پيش از اين برنامهريزي شده بود؛ ترامپ جمعه گذشته پس از آنكه هشدارهاي تازهاي به پيونگيانگ داد، گفته بود كه قرار است با شي در مورد كرهشمالي گفتوگو كند.

بنا بر گزارشــي كه در تلويزيون دولتــي چين در مورد صحبتهاي رهبران دو كشور منتشر شده، شي جين پينگ خواســتار يافتن راهحلي مســالمتآميز براي مساله اتمي كرهشمالي شده و از طرفهاي مربوطه خواسته است از سخنان و اقداماتي كه به تنشها ميافزايد، دوري كنند.

بنا بر ايــن گزارش، رييسجمهور چين، گفته منافع هر دو كشــور چين و اياالت متحده ايجاب ميكند كه به حفظ صلح در شبهجزيره كره و خلع سالح اتمي آن پايبند بمانند. بنا بر بيانيهاي كه كاخ ســفيد منتشر كرده، رييسجمهور آمريكا و همتاي چيني او گفتهاند كرهشمالي بايد از رفتارهاي تحريككننده و تنشزاي خود دست بكشد.

كاخ ســفيد در بيانيه خود گفته است سران دو كشور قطعنامه تازه شوراي امنيت عليه پيونگيانگ را گامي الزم و مهم براي ايجاد صلح و ثبات در شبهجزيره كره توصيف كردهاند و بر تعهد خود به خلع سالح اتمي در اين منطقه تاكيد كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.