واشنگتن در انتخابات آينده مسكو دخالت نكند

Jahan e-Sanat - - News -

وزير خارجه روسيه اعالم كرد: شواهد و مداركي وجود دارند كه نشان ميدهند آمريكا فعاليتهاي مخالفان را در برخي كشورها اداره ميكند.

ســرگئي الوروف جمعه گذشته اعالم كرد: در هر مكاني چه در شرق اروپا يا مركز آن داليل و مدارك بيشماري داريم كه نشان ميدهند سفارت آمريكا عملياتي از جمله فعاليت مخالفان را در آنجا بهطور مستقيم اداره ميكند. وزير خارجه آمريكا تصريح كرد: بين كارمندان سفارت آمريكا در مسكو تعداد زيادي تابعيت روسي دارند. برخي از آنها براساس كنوانسيون وين كه ميتوان آنها را به عنوان افراد فني در نظر گرفت حق انجام وظايف ديپلماتيك از جمله فعاليتهاي سياسي را ندارند. الوروف با وجود اين موضوع اشاره كرد: بارها مشاهده و افشا شده كه كارمندان سفارت آمريكا از همين افراد فني كه بازنشسته نيز هستند دست به سفرهايي در مناطق روسيه ميزنند و اطالعاتي از مواضع ساكنان استانها جمعآوري ميكنند يا از مواضع سياســي آنها نسبت به مقامات فدرال مطلع ميشوند. وي افزود: در چنين مواردي از همكاران آمريكايي خود ميخواهيم قرارداد اين افراد را لغو كنند. تصور نميكنم آمريكا به اين فعاليتها به عنوان مداخله در امور روســيه نگاه كند كه به دو دليل است؛ يكي اينكه آنها تصور ميكنند همه كار براي آنها مجاز است و دوم اينكه اين مساله با آنها عجين شده است. رييس دستگاه ديپلماسي روسيه اظهار كرد: هيچ انقالب رنگي در داخل خاك اتحاد جماهير شوروي سابق يا خارج آن وجود نداشته كه زندگي ملتها را بهتر كرده باشد اما آمريكا دست از طرح و نقشه خود در اين زمينه برنميدارد كه تبعا به خاطر فلسفه ويژه آمريكاييهاست. فلسفه آنها اين است كه هر دولتي كه واشنگتن آن را قانوني بداند حتي در صورت تنش مستمر ميتواند بماند در غير اين صورت آمريكا با مخالفان در اين كشور نيز همكاري ميكند.

الوروف تاكيد كرد: بسياري از سياستمداران كنوني از نظريه «تفرقه بينداز و حكومت كن» حمايت ميكنند تا نظام تكقطبي جهاني را حفظ كنند و علت اين تفرقه و آشــوب مداخالت خارجي است. وزير خارجه روسيه تصريح كرد: روند حل بحران سوريه خيلي جلو افتاده بود اگر آمريكا به وعدهاش در زمينه جدا كردن تروريستها از مخالفان عمل كرده بود.

وي افزود: يك سال پيش توانستيم با جان كري درباره حل بحران سوريه به توافق برسيم، فكر ميكنم آن پيشرفت واقعي بود و اگر توافق كامل حاصل ميشد و نيروي هوايي و ائتالف با هم هماهنگ ميشدند خيلي جلو ميرفتيم. البته تنها شرط اين توافق اين بود كه آمريكا مخالفان را از تروريستها جدا ميكرد.

الوروف ادامه داد: تحريمهاي آمريكا عليه روسيه هدفش واداشتن مسكو به برخي چشمپوشيهاست اما در منافع خود عقبنشيني نميكنيم و اين را همه ميدانند. البته آماده مذاكره با همه هستيم اما اجازه نميدهيم كسي از باال به ما دستور دهد. وي درباره مداخله آمريكا در انتخابات روسيه در سال ۸۱۰۲ نيز تاكيد كرد: اميدوارم بعد از كل اتهاماتي كه در حق ما مطرح شد و همه نيز بياساس بودند چراكه طي۹ ،۰۱ ماه گذشته هيچ مدركي عليه ما به دست نيامد آمريكا يا الاقل نخبگان آن درباره مداخله در انتخابات ما با توجه به حساسيت اين مساله خوب فكر كنند. الوروف ادامه داد: اگر اين امر اتفاق بيفتد ما قوانين خود را داريم و كنوانسيون وين درباره روابط ديپلماتيك صحبت كرده و متون آن نيز مشخص است و به ما ميگويد چه چيز جايز است و چه چيز ممنوع. ما براساس آن و قوانين خود عمل خواهيم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.