مشاوران ارشد ترامپ راهي منطقه ميشوند

Jahan e-Sanat - - News -

كاخ ســفيد اعالم كرد كه مشــاوران دونالــد ترامپ به عربســتان، امارات، بحرين، قطر، مصر و اسراييل و فلسطين سفرميكنند.

كاخ ســفيد اعالم كرد: سفر جارد كوشنر و دينا پاول، دو مشاور دونالد ترامپ و جيسون گرينبالت، هماهنگكننده روند صلح خاورميانه به عربستان، امارات، بحرين، قطر، مصر و اسراييل و فلسطين طي روزهاي آينده در راستاي تالش براي حل بحران قطر، احياي روند صلح و كاهش خشونت است و قرار است اين هيات به تلآويو، قدس و راماهلل برود.

كاخ سفيد گفته است، دونالد ترامپ مشاوران ارشدش را مسوول به جريان انداختن روند صلح بين فلسطين و اسراييل كرده و اين بدان معناســت كه آمريكا باز ميخواهد بهطور مستقيم وارد اين پرونده شود.

دربيانيهكاخسفيدآمدهاست،ترامپتصورميكندبازگشت آرامش و ثبات به قدس در پي بحران اخير در مسجداالقصي يك فرصت براي ادامه بررسيها و تالشهايي فراهم كرده كه ترامپ در ابتداي روي كار آمدن جرقه آن را زد.

براساس بيانيه كاخ ســفيد، ترامپ با مقامات دولتش از جمله وزير خارجه، رييس دفتر كاخ ســفيد، مشاور امنيت ملي آمريكا، جارد كوشنر داماد و مشاور ارشدش، گرينبالت و همچنين سفير آمريكا در اسراييل رايزني كرده و تصميم گرفته به زودي تيمي سه نفره از گرينبالت، كوشنر و پاول را به منطقه بفرستد تا با شركاي منطقهاي درباره حمايت بهتر از روند صلح رايزني كنند.

در اين بيانيه آمده است، ترامپ از آنها خواسته روي ايجاد راهي براي انجام مذاكرات صلح، مبارزه با افراطگرايي، وضعيت غزه و راههاي كاهش بحران انساني در آنجا و تقويت روابط با شركاي منطقهاي به مذاكره بپردازند.

كاخ سفيد آورده است، ترامپ معتقد است صلح در منطقه ممكن است.

اخيرا رياض مالكي، وزير خارجه فلسطين اعالم كرده بود كه هياتي آمريكايي به زودي به منطقه سفر ميكند. كوشنر و گرينبالت پيشتر نيز براي احياي روند صلح ميان فلسطين و اسراييل به منطقه سفر كرده بودند.

دور آخر مذاكرات مستقيم ميان فلسطين و اسراييل آوريل سال ۴۱۰۲ برگزار شده بود. بحران قطر نيز موضوع ديدار و گفتوگويمشاورانترامپبامقاماتمنطقهخواهدبود.پيشتر مصر، عربستان، امارات و بحرين قطر را به حمايت از تروريسم متهم و اين كشور را تحريم كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.