3/5 ميليون نفر از مردم كرهشمالي آماده جنگ با آمريكا

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- رسانههاي محلي كرهشمالي ديروز گزارش دادند نزديك به۵/3 ميليون نفر از مردم اين كشور براي پيوستن به ارتش به منظور شركت در جنگ با آمريكا درخواست دادهاند.

انبوهي از مردم كرهشمالي از جمله دانشجويان، كارگران و سربازان بازنشسته درخواست پيوستن به ارتش اين كشور را با توجه به وعده دولت كرهشــمالي براي تالفي كردن اقدامات آمريكا بعد از تحريمهاي جديد شوراي امنيت سازمان ملل عليه پيونگيانگ داشتهاند. چند روز پيش شوراي امنيت سازمان ملل به اتفاق آرا قطعنامه ۱۷3۲ را تصويب كرد كه تحريمها عليه كرهشمالي را در پاسخ به آزمايشات موشكي پيونگيانگ هر چه بيشتر تشديد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.