خنثيسازي عمليات تروريستي در روسيه

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- مقامــات امنيتي روسيه از كشــف و خنثيسازي عمليات تروريستي در مسير راهآهن سنتپترزبورگ خبر دادند.

هفت تروريست عضو گروه داعش از اتباع آسياي ميانه در اين عمليات بازداشــت شــدند كه در تالش بودند در حوالي ايستگاه فارفوروفسكايا در ســنتپترزبورگ دست به عمليات تروريستي بزنند. طبق اطالعات منتشرشده اين افراد ابتدا با نصب شيئي فلزي روي خط آهن كوشيدند تا با بروز سانحه و واژگوني قطار در حال حركت به اهداف تروريستي خود برســند اما اين عمليات به دليل بيسوادي مهندسي تروريستها ناكام بود. پس از آن تصميم داشتند با كاميون مواد منفجره به واگنهاي قطار در روسيه حمله كنند اما توسط نيروهاي سرويس فدرال امنيت روسيه بازداشت شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.