آمريكا به دنبال تعطيلي كنسولگري روسيه

Jahan e-Sanat - - News -

رويتــرز- در ادامه تنش ديپلماتيك ميان مســكو و واشــنگتن، دولت آمريكا در نظر دارد تا اول ســپتامبر روسيه را مجبور كند يكي از كنسولگريهاي خود را در اين كشور تعطيل كند.

گفتني اســت اين تصميم در واكنش به تحريمهاي مســكو عليه واشنگتن و كاهش شمار ديپلماتهاي آمريكايي در خاك روسيه اتخاذ ميشود. در حال حاضر آمريكا داراي سه كنسولگري در سنپترزبورگ، والدي واستوگ و يكاترينبورگ است و روسيه داراي چهار كنسولگري در نيويورك، سانفرانسيسكو، سياتل و هيوستون است كه معلوم نيست كدام يك از سركنسولگريهاي روسيه بسته ميشود. در پي وضع تحريمهاي جديد كنگره آمريكا بر ضد مســكو، والديمير پوتين دستور داد تا ۵۵۷ ديپلمات آمريكايي خاك اين كشور را ترك كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.