همكاري طالبان و داعش در جنايت ميرزا اولنگ

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- يكي از گروههاي حقوق بشر معروف افغانستان تاييد كرد، طالبان و داعش در حمله به روستاي ميرزا اولنگ در واليت سرپل كه در آن حدود ۰۵ تا ۰۶ كشته شدند، با يكديگر همكاري كردند.

اين در حالي است كه طالبان مطالب مطرح شده درباره اينكه حمله به روســتاي ميرزا اولنگ يك عمليات مشترك با شاخه محلي داعش بــوده را رد كرد و گفت: ما به تنهايي عمل كرديم و نيروهاي امنيتي را هدف گرفتيم.

با اين حال كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت: تحقيقات اوليه حاكي از آن است كه اين دو گروه كه در حالت عادي رقباي سرسخت يكديگر هستند در اين حمله با يكديگر همكاري كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.