هشدار رييس سابق سيا از جنگ سوم جهاني

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- رييس سابق اطالعات ملي آمريكا گفت نگران اين است كه جنگلفظيميانرييسجمهوريآمريكابارهبركرهشماليازكنترلخارج شده و به سوي يك درگيري نظامي در سطح بينالمللي سوق يابد.

جيمز كالپر هشدار داد كه دو كشور آمريكا و كرهشمالي ممكن است به صورت كوركورانه به سمت يك جنگ سوم جهاني سوق پيدا كنند چون رويكرد خصمانه بين رييسجمهور آمريكا با رهبر كرهشمالي افزايش يافته است. هشدار وي پس از آن مطرح شد كه لفاظيهاي ترامپ درباره بنبست در حل مساله اتمي در زمينه كرهشمالي افزايش يافته است. كالپر گفت: من نگران اين هستم كه اين جنگ لفظي به جنگي واقعي بدل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.