۴ مزيت عرضه گندم در بورس كاال

Jahan e-Sanat - - News -

بهگفتهرييساموربازرگانيوخدمات مالي سازمان برنامه و بودجه كشور عرضه گندم در بورس كاال در قالب سياســت قيمت تضميني امري الزماالجرا بوده و قانونياستكهمزايايفراوانيبرايبخش كشــاورزي به دنبال دارد. مژگان خانلو با تشريح مزاياي اجراي سياست قيمت تضميني در بورس كاال به ايرنا گفت: در وهله اول اجراي اين سياست شفافيت معامالتي را در پي داشته و در وهله دوم، عرضه محصوالت براساس استانداردهاي تعيينشده در بورس افزايش كيفيت را به ارمغان ميآورد. وي ضمن بيان اينكه عرضه گندم در بورس كاال به دولت كمك ميكندتاگندمكيفيمطابقبااستانداردو ضوابط در كشور توليد شود، گفت: در اين شرايط دولت ديگر مجبور نيست گندم يا هر محصول ديگري را با هر درجهاي از كيفيت خريداري كند و اين امر ارتقاي كيفي محصوالت و كارآمدي سيستم كه بر نظام توليد مترتب ميشود را به همراه دارد. به گفته وي، افزون بر مزاياي اجراي اين سياست براي توليدكنندگان بخش كشاورزي، كاهش بار مالي تحميلي بر دوش دولت به كمــك ابزارهاي نوين مالــي را نيز ميتوان از ديگر مزاياي آن دانســت كه به تبع آن دولت ميتواند با كنار گذاشتن امور تصديگري، به امور حاكميتي خود بپردازد. خانلو با اشاره به اجراي اين سياست در چهار استان كشور به صورت آزمايشــي، از امكان بررسي و رفع ايرادات احتمالي سياســت قيمت تضميني از طريق عرضه در بورس كاال سخن گفت و تاكيد كرد: براي موفقيت اين طرح بايد زنجيره توليد گندم اصالح شود و بازار رقابتي براي آن شكل گيرد. در اين زمينه نكته اساسي اين است كه بورس كاال يك ابزار شــفاف و كاراست ولي بدون تامين شرايط كامل در زنجيره توليد يك محصول، نبايد انتظار معجزه را از آن داشــت. به عبارت ديگر در حال حاضر از يكسو با اجراي سياست خريد تضميني توسط دولت و از سوي ديگر تعيين دستوري قيمت آرد و نان، دست بورس كاال را براي اجراي يك سياست درست و بهينه بستهايم. وي تاكيد كرد: در اين رابطه بايد به اين نكته اشاره داشت كه بورس كاال به عنوان يك بازار مبتني بر نظام عرضه و تقاضا و داراي ابزارهاي نوين مالي نبايد شرايط را به دلخواه دولت ايجاد كند بلكه اين ما هستيم كه بايد خود را با شــرايط مدنظر بورس كاال كه همانكشفواقعيقيمتها،شفافسازي آمارها و حركت به سمت توسعه بخش كشاورزي است، وفق دهيم. رييس امور بازرگاني و خدمات مالي سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص توسعه اقتصاد در حوزه كشــاورزي به كمك بازارهاي نوين مالــي در بــورس كاالي ايران و ارتقاي ســهم آن در GDP كل كشور گفت: پيش از اين بورس كاال به بركت انجام معامالت محصوالت پتروشيمي و فلزات رونق گرفت و االن وقت آن رسيده كه حوزه كشاورزي نيز نقش خود را در رشد و توسعه اين بازار و افزايش سهم آن در توليد ناخالص داخلي ايفا كند. الزمه تحقق اين هدف نيز اصــالح بازارهاي سنتي خارج از بورس است تا معامالت انواع كاال در بستر بورس كاال انجام شود. خانلوبهامكانبرنامهريزيومديريتتوليد به كمك ثبت دقيق اطالعات كشاورزان در بورس كاال اشاره و اظهار كرد: با وجود آنكه قانون افزايش بهرهوري توليد بخش كشاورزي طي حدود شش سال گذشته، دولتوجهادكشاورزيرابهرعايتالگوي كشت مكلف كرده اما هنوز هيچ سامانه جامعي براي تعيين دقيق الگوي كشت در هر منطقه و شناســايي كشاورزان و تكميل اطالعات آنها طراحي نشده است كه قابليت بهرهبرداري را براي ساير نهادها و حتي عموم فعاالن اين حوزه فراهم كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.