افزايش 183 واحدي نماگر

Jahan e-Sanat - - News -

در اوليــن روز معامالت بورس اوراق بهــادار تهران در هفته جديد با وجود رشد 183 واحدي دماسنج بازار سرمايه، قيمت سهمها در گروههاي خودروييوفلزيروبهكاهشبود.دراينميانتاپيكوبيشترينتاثيركاهنده را روي دماسنج بازار داشت. به گزارش ايسنا، روز گذشته شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران 182 واحد رشــد كرد و به رقم 81 هزار و 762 واحدي رسيد. همچنين شاخص كل هموزن با افت 47 واحدي مواجه شد و تا عدد 17 هزار و 653 واحدي پايين آمد. شاخص آزاد شناور نيز در طول دادوستدهاي روز گذشته در نهايت 67 واحد رشد كرد و تا آستانه كانال 90 هزار واحدي باال رفت. شاخص بازار اول و بازار دوم نيز هر يك071 واحد باال رفتند. معامالت سهام شركتهاي كشتيراني جمهورياسالميايران،پااليشنفتبندرعباس،پااليشنفتوفوالدمباركه اصفهان روز گذشته به ترتيب ‪53 95، 66،‬ و 53 واحد تاثير، بيشترين نقش را در نوسانات صعودي دماسنج بازار داشتند. در طرف مقابل سرمايهگذاري نفت، گاز و پتروشيمي تامين، گروه صنعتي پاكشو و ملي صنايع مس ايران به ترتيب با ‪11 81،‬ و 10 واحد تاثير كاهنده بيشترين نقش كاهنده را روي شاخص داشتند. روز گذشته گروه فرآوردههاي نفتي، كك و سوخت هستهاي كه توانستند تاثير بسزايي در دماسنج بازار سرمايه داشته باشند، به جز در دو نماد روند صعودي در قيمت پاياني را تجربه كردند و اكثريت آنها توانستند حدود چهار واحد نسبت به روز گذشته افزايش قيمت داشته باشند. اما در گروه محصوالت شيميايي روز گذشته اكثر سهمها با كاهش قيمت مواجه شدند. از ميان نمادهاي اين گروه نماد سرمايهگذاري نفت، گاز و پتروشيمي تامين (تاپيكو) بيشترين نقش كاهنده را روي دماسنج بازار داشت. در اولين روز معامالت اين هفته در گروه خودرو 70 ميليون سهم به ارزش نزديك به 9 ميليارد تومان در هفت هزار و 13 نوبت مورد معامله قرار گرفت. در اين گروه نيز قيمت تعداد زيادي از سهام شركتها روند كاهشي را نشان ميدهد. در گروه قند و شكر روز گذشته بيش از دو ميليون سهم دادوستد شد كه ارزش آن به بيش از يك ميليارد تومان رسيد. در اين گروه نيز روند قيمت سهمها اكثرا رو به كاهش بود. روز گذشته در گروه فلزات اساسي و استخراج كاالهاي فلزي نيز روند قيمتها عموما رو به كاهش بود. در گروه فلزات اساسي بيش از 74 ميليون سهم به ارزش حدود 17 ميليارد تومان در شش هزار و 404 نوبت معامله مورد دادوستد قرار گرفت. از جمله دادوستدهاي درون گروهي ميتوان به معامالتي در نماد شركتهاي گروه دارويي بركت، سرمايهگذاري غدير و الكتريك خودروي شرق اشاره كرد، به طوريكه در گروه دارويي بركت 33 ميليون و 900 هزار سهم به ارزش بيش از شش ميليارد تومان تنها در يك نوبت مورد دادوستد قرار گرفت. ارزش معامالت بورس تهران به رقم 133 ميليارد تومان بالغ شد كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن بيش از 52 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي نزديك به 48 هزار نوبت دادوستد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.