چشمانداز تكنيكالي شاخص بورس

Jahan e-Sanat - - News - فرابورس

بازدهي شاخص كل از ابتداي سال تا پايان هفته گذشته به رقم 6/5 درصد رســيد كه نســبت به بازارهاي رقيب، وضعيتي متعــادل دارد. بهنام بهزادفر، كارشــناس بازار سرمايه در گفتوگو با ايرنا درباره وضعيت بازار سرمايه و حركت شاخصكلگفت:اگرچهبازدهيشاخص بورس از ابتداي امسال تاكنون6/5 درصد بوده كــه در برابر بازدهي 8/5 درصدي اوراق بدون ريســك، كمتر است اما در مجموع بازار سرمايه در سالجاري نسبت به سالهاي پيشين عملكرد مناسبي را ثبت كــرد. وي افزود: جهت پيشبيني وضعيت آينده بازار ســرمايه، در حال از نظر تكنيكالي (تحليل فني و شاخص) سقف 3/5 سال گذشته شاخص بورس شكسته شده كه خبر مثبتي محسوب ميشــود. وي اضافه كرد: البته رشــد شاخص با رشد حجم و ارزش معامالت همراه نبوده و در نتيجه مقداري شكننده محسوب ميشود. اين موضوع احتمال درجا زدن شاخص را در كوتاهمدت زياد ميكند. وي ادامه داد: از ديدگاه بنيادي نيز در حال حاضر نسبت قيمت به درآمد )P/E( شركتها در بورس اوراق بهادار تهران 6/52 و در فرابورس 7/62 اســت كه با توجه به چشــمانداز كاهش نرخ ســود بانكي اين رقم براي بازار سرمايه زياد نيست. وي يادآور شد: همچنين با توجه به چشمانداز تعديل مثبت سود در گزارشهاي شش ماهه اين امكان هست كههمنسبتهايفعليرشدداشتهباشند و هم حتي با نسبتهاي فعلي، حركت شاخصصعوديباشد.ويدربارهوضعيت شاخص در ميانمدت گفت: در مجموع پيشبيني ميشود با توجه به در پيشرو بودن شهريورماه كه زمان تسويه اعتباري بيشتر شــركتهاي كارگزاري است در كوتاهمدت، بازار، كمنوســان و كمحجم باشــد و در ميانمدت به روند صعودي خود ادامه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.