كاهش 5 واحدي آيفكس

Jahan e-Sanat - - News - نگاه

گروه„بورس-نخستينروزمعامالتي هفته جاري با دادوســتد بيش از 182 ميليون ورقه بهادار بــه ارزش افزون بر 778 ميليارد ريال همــراه بود كه اين حجم از مبادالت در بيش از03 هزار نوبت دادوستدي صورت گرفت. روز گذشته 21 مردادماه با نقلوانتقال بيش از 125 ميليونسهمبهارزشبالغبر363 ميليارد ريــال در بازارهاي اول و دوم، نزديك به 70 درصد از حجم و 45 درصد از ارزش كل مبادالت صورتگرفته در بازارهاي فرابورس ايران به اين دو بازار اختصاص يافت كه نمادهاي «ارفــع» و «ذوب» بيشترين حجم و ارزش مبادالتي را در اين ميان در اختيار گرفتند. به اين ترتيب سهامداران ســهامي ذوبآهن اصفهان بيش از24 ميليون سهم به ارزش افزون بر 34 ميليارد ريال را دست به دست كردند ودرنماد«ارفع»نيزشاهدنقلوانتقالبالغ بر71 ميليون سهم به ارزش نزديك به95 ميليارد ريال بوديم. در تابلوهاي مبادالتي بازار پايه نيز افزون بر 49 ميليون سهم به ارزش بيش از 97 ميليارد ريال دست به دست شد كه نمادهاي «لكما» و «واحيا» بهترتيببيشترينحجموارزشمبادالتي را در بين تابلوهاي الف، بو جبازار پايه به دست آوردند. در جريان بازار، نمادهاي معامالتي «دهدشت»، «نشار»، «هرمز» و «فافزا» پس از برگزاري مجمع عمومي عادي ساالنه بازگشايي شدند. در همين حال نمادهــاي معامالتي اوراق مرابحه شركت واسط مالي تير سوم در نمادهاي معامالتي «سالمت11»، «سالمت12»، «ســالمت13»، «ســالمت14» و «ســالمت15» و همچنين نمادهاي معامالتي اوراق اجاره شــركت واســط مالي شهريور سوم در نمادهاي معامالتي «اجاد112»، «اجاد122»، «اجاد132»، «اجاد142»، «اجاد152»، «اجاد162» و «اجاد172» پس از پرداخت اقســاط ششماهه اوراق، روز گذشته بازگشايي شدند.بيشترينافزايشقيمتنيزمتعلق به نمادهاي «شــراز»، «اوان» و «شليا» بود و نمادهاي «حسير»، «كمرجان» و «حريل» نيز متحمل بيشترين كاهش قيمت شدند. نماد «مارون» نيز با اهرم منفي بيــش از پنج واحــدي در افت شــاخص كل فرابورس بيشترين نقش را داشــت و نماد «شراز» نيز با بيش از دو واحد اثر مثبت مانع از افت بيشــتر آيفكس شد تا به اين ترتيب اين نماگر در ارتفاع 919 واحدي قرار گيرد. اوراق تسهيالت مســكن فروردينماه 96 با جابهجايي بيش از64 هزار ورقه به ارزشي بالغ بر 35 ميليارد ريال در ميان تسهها بيشترين حجم و ارزش را به دست آورد و در مجموع در تابلوي تسهيالت مسكن بيش از 101 هزار ورقه به ارزش نزديك به 80 ميليارد ريال خريدوفروش شد. در نهايت سهامداران بالغ بر 174 هزار ورقه را به ارزش افزون بر 170 ميليارد ريال در تابلوي اوراق با درآمد ثابت دست به دست كردند كه اســناد خزانه اسالمي مرحله يازدهم به لحاظ حجم و ارزش مبادالتي در صدر اين تابلو ايستادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.