افزايش سهم تعاون در اقتصاد ملي از 4 به ۶ درصد

Jahan e-Sanat - - News -

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي از افزايش سهم تعاون در اقتصاد ملي از چهار به شش درصد طي چهار سال گذشته خبر داد.

علي ربيعي در حاشــيه هفدهمين نمايشگاه صنعت ساختمان در جمع خبرنــگاران پيرامون انتقاداتي كه درباره عدم تحقق ســهم 25 درصدي تعاون از اقتصاد ملي مطرح ميشــود، گفت: در اقتصادي كه طي سالهاي گذشته روزبهروز كوچكتر شده، نميتوان انتظار داشت تا سهم يك بخش را افزايش داد.

وي اظهار كرد: با اين وجود طي چهار ســال گذشته سهم بخش تعاون از چهار به شــش درصد رسيده اســت كه بايد اين سهم افزايش يابد.وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينكه بخش ساختمان در سالهاي 96 و 97 رونق مييابد، گفت: صنعت ســاختمان آنجا كه متكي بر صنايع داخلي اســت، زيباست و جايي كه متكي بر واردات است نازيباست.وي با بيان اينكه ميتوان با افزايش توليد داخلي صنعت ســاختمان رقابت ايجاد كرد، اظهار كرد: با رونق تقاضاي مســكن صنعت ساختمان در كشور رونق ميگيرد.ربيعي درباره تعاونيهاي مسكن مهر نيز گفت: پروژههاي مسكن مهر جايي كه به بخش تعاون مربوط است پيشرفت خوبي داشته و توانسته بيش از يك ميليون مسكن مهر را آماده و تحويل صاحبان آن دهد.

به گزارش مهر اين مقام مسوول با اشاره به كيفيت برخي توليدات داخلي در صنعت ساختمان گفت: در برخي از غرفهها كاالهايي توليدي را مشاهده كردم كه بهراحتي ميتوانند با كاالي مشابه خارجي رقابت كنند.

وي گفت: متاسفانه در برخي غرفهها پيچهايي ديده ميشد كه از چين وارد ميكردند در حالي كه در پزشــكي ما پيچهايي توليد ميكنيم كه از فناوريهاي باالتري هم برخوردار هستند.

ربيعــي با بيان اينكه در حال حاضر حــدود ۰21 هزار تعاوني فعال در كشور داريم، گفت: در سه سال گذشته يك اقدام كلينيكي در بخش تعاون شروع كرديم و بخشي از تعاونيهاي غيرفعال را احيا كرديم ضمن اينكه از تعطيلي تعاونيها جلوگيري شد.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي همچنين گفت: ســرآغاز هر فعاليت و ســازندگي در كشور با ساختوساز اســت و اين بخش اگر رونق پيدا كند بخشهاي مختلف اقتصاد، توليد و ساير صنايع نيز رونق مييابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.