پيشفروش خودرو بدون مجوز وزارت صنعت غيرقانونياست

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- معاون بازرسي و رسيدگي به تخلفات سازمان حمايت گفت: پيشفروش خودرو بدون اخذ مجوز از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت غيرقانونياست.

شهرام ميرآخورلو ابراز كرد: اطالعرساني به مصرفكنندگان در جهت جلوگيري از تضييع حقوق آنان از جمله وظايف سازمان حمايت است.

وي اظهار داشــت: ماده »5« آييننامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرفكنندگان در82 فروردينماه سال59 تصويب و در عين حال خدمات فروش در قالب يك بسته مشخص شد.

معاونبازرسيورسيدگيبهتخلفاتسازمانحمايتگفت:اينمادهقانوني ميگويد: بهواسطه اينكه مشكالت عدم تامين و افزايش ميزان مدت تعهدات شركتهايعرضهكنندهخودروبهعنوانيكريسكبرايمصرفكنندهازبين برودتماميعرضهكنندگاناعمازتوليدكنندگانوواردكنندگانبايدنسبتبه دريافت مجوز پيشفروش اقدام كنند.

وي افزود: بدون شــك سازمان حمايت در صدور جواز پيشفروش به متقاضيان ضمن بررســي شرايط الزم در صورتي كه امكان عرضه خودرو به مصرفكنندگان مهيا باشد با داشتن ثبت سفارش الزم يا ميزان توليد مكفي مجوز فعاليت صادر خواهد كرد. ميرآخورلو تصريح كرد: بدين ترتيب از تمامي مصرفكنندگان درخواست ميشود در زمينه پيشخريد خودرو در قالب برنامه فروش و پيشفروش بهطور حتم مطالبه مجوز پيشفروش را از طرفعرضهكنندگانداشتهباشند.

وي گفــت: بــا وجود صدور آگهيهــاي متعدد ســازمان حمايت از مصرفكنندگانهمچنانمشاهدهميشودشهرونداننسبتبهپيشخريد خودروازشركتهايفاقدنمايندگيرسميومجوزپيشفروشاقدامميكنند. معاونبازرسيورسيدگيبهتخلفاتسازمانحمايتافزود:حتينمايندگان رسمي نيز بايد مجوز پيشفروش داشته باشند و صرف داشتن نمايندگي رسمي دليلي بر پيشفروش خودرو نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.