جايگزيني سيمان عربستان با ايران در عراق با ديپلماسيضعيفدولت

Jahan e-Sanat - - News -

تسنیم- يك كارشناس صنعت سيمان با اشاره به اينكه در حال حاضر تعرفه سيمان ايران به عراق از ۰۴ به 5۴ درصد افزايش يافته است، گفت: اين تصميم در حالي گرفته شده كه عربستان با پرداخت تعرفهاي اندك به راحتي سيمان خود را در بازار عراق به فروش ميرساند.

علي محمد بد با گله از افزايش پنج درصدي تعرفه صادرات سيمان ايران به عراق اظهار داشت: هم اكنون تعرفه صادرات سيمان به عراق 5۴ درصد است اما تعرفه صادرات سيمان عربستان به عراق حدود71 درصد اعالم شده كه اين موضوع اصال قابل پذيرش نيست.

وي با بيان اينكه در مقطعي توليدكنندگان داخلي به دليل مازاد توليد، سيمانهاي خود را با قيمت ارزان به بازار عراق صادر ميكردند، افزود: اين موضوع باعث شد تا كارخانجات عراقي احساس خطر كرده و از دولت خود درخواست كردند تا تعرفه باالتري را براي سيمان ايران لحاظ كنند.

وي با اشاره به اينكه در حال حاضر سيمان صادراتي ايراني با قيمت معقول به عراق صادر ميشود، گفت: با اين وجود طرف عراقي تعرفه سيمان ايران را از ۰۴ به 5۴ درصد افزايش داده است. اين تصميم در حالي گرفته شده كه عربستان با پرداخت تعرفهاي اندك به راحتي سيمان خود را در بازار عراق به فروش ميرساند.اين كارشناس سيمان تصريح كرد: امروز ايران نقش مهمي در امنيت كشور عراق دارد و نبايد با چنين برخوردهايي از طرف عراقيها روبهرو شود. به همين منظور از وزير جديد صنعت درخواست ميكنيم تا با تعامل با طرف عراقي اقدام الزم را براي معقول كردن تعرفه سيمان صادراتي ايران به عراق انجام دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.