صندوقضمانتسرمايهگذاريصنايعكوچك نيازمندكمكدولتومجلس

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك با بيان اينكه حداكثرتاپايانسال79 ظرفيتارائهضمانتنامهصندوقضمانتسرمايهگذاري صنايع كوچك به پايان ميرسد، گفت: اين صندوق نيازمند كمك دولت و مجلس براي افزايش سرمايه است.

محمدحسين مقيسه اظهار داشت: پيشنهادهايي براي افزايش سرمايه صندوق در برنامه ششم توسعه ارائه شده اما اين پيشنهادها حذف شد.

اينمقاممسوولتاكيدكرد:صندوقضمانتسرمايهگذاريصنايعكوچك نيازمند ارائه كمك از سوي دولت و مجلس است تا به بهترين نحو به اجراي نقش خود در رونق توليد و خروج از ركود بپردازد.

وي ادامه داد: اين در شرايطي است كه در دولت دهم همه ضمانتنامههاي مشــتريان به صورت چك و سفته از سوي آنان ارائه شد اما تاكنون بابت اين ضمانتنامهها هيچ دريافتي نداشتهايم. مقيسه افزود: صندوق ضمانت ســرمايهگذاري صنايع كوچك يكي از پنج صنــدوق زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه موسسهاي حمايتي بوده و هركجا بانكها، بخشخصوصيو...نتوانندورودكنندبهعنوانحاميبخشهايمختلفوارد عمل خواهد شد.مديرعامل صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك يادآوري كرد: در اكثر كشورهاي پيشرفته و صنعتي جهان بيش از۰9 درصد اشتغال، ارزشافزوده، صادرات، نوآوري و خالقيت در بنگاههاي كوچك انجام ميشود و بر اين اساس اگر خواهان رشد و توسعه كشورمان هستيم بايد به اينواحدهااهميتبيشتريبدهيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.