حل مشکالت چالش برانگیز با گفت و گو و تعامل

Jahan e-Sanat - - News - رسانه

گروه فرهنگ و هنر- سيدعباس صالحــي، وزير پيشــنهادي روحاني در وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمي براي دولت دوازدهم اســت؛ كسي كه چهارسال گذشته معاون امور فرهنگي وزارت ارشــاد بــود و در دورهاي كوتاه حتي سرپرســتي اين وزارتخانه را به عهده داشت. صالحي پس از معرفياش بهعنوان وزير پيشنهادي، برنامههايش براي اين وزارتخانه را منتشر كرد كه در آن به بسياري از حوزهها كمتر پرداخته شده يا حتي اشارهاي هم نشده بود. او درمصاحبهايباايسنادربارهبرنامههايش و انتقاداتي كه اين روزها درباره او گفته ميشود توضيحاتي داده است. صالحي با تاكيد بر دشواريهاي حوزه فرهنگ و هنر كشــور و تناقضهــاي موجود، معتقد است با پيگيري سياستهايي، ميتوان در اين زمينه بهبودهاي موثري ايجاد كرد.

صالحي درباره انتقادات مطرح شده درباره اينكه گفته ميشــود او تنها در حوزه كتــاب اشــراف دارد و به ديگر حوزهها تسلط ندارد، گفته است: «وزارت فرهنگ و ارشاد موضوعهاي متنوعي را به همراه دارد و مسووليتها و دامنههاي آن از اوقاف و حج و زيارت و فعاليتهاي قرآني است تا موسيقي، تئاتر، سينما و كتاب و موضوعات ديگر. اين دامنه وسيع از لحــاظ موضوعات طبعا اين انتظار را در اهالــي هركدام بهوجود ميآورد كه كسي كه سكان اين وزارت را در دست ميگيرد،درهمهحوزههاتخصصداشته باشد. اين اما انتظاري است كه حاصل نميشود و در هيچ دورهاي هم اينگونه نبوده است. آنچه شايد اهميت داشته باشد، اين است كه وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي از لحاظ شخصيت وجودي با اين دامنه گسترده، قرابت داشته باشد يعني در اين حوزهها، آگاهيهاي الزم و پايهاي داشته باشد. از لحاظ كاركردي هم آگاهيها به لوازم مديريتي كمك ميكند. از لحاظ شــخصيت فردي، با حيطههاي مختلف فرهنگي و هنري انس وجودي داشتهام.»

او خــود را با ديگــر حوزهها بيگانه نميداند و ميگويد: «گرچه شــايد با حوزه كتاب مانوستر و مرتبطتر بودهام اما با سينما و تئاتر و هنرهاي ديگر هم بيگانه نيستم حداقل از منظر عالقههاي شــخصي. البته مثل هر فرد ديگري، اين دامنههاي آشنايي ممكن است در حوزههايي ضعيفتــر و در حوزههايي وسيعتر باشد. اگر كسي با حوزههايي هيچگونه انس وجودي نداشــته باشد، ميتوانــد در ادامــه ضربههايي به آن حوزه وارد كند. اما اين انس وجودي و آگاهيهاي پايهاي در من اينگونه بوده كه در اين ۰۳-۰۴ ســال به حوزههاي غير از كتاب بيتعلق نبودهام. در حوزه اطالعات و مديريت هم چهار سال در وزارت ارشاد بودهام و طبيعتا با حوزههاي ديگر ارتباط داشتهام. از لحاظ اقتضائات مديريتي و حساســيتها، حضور در شوراي معاونان وزارتخانه و بحثهايي كه در اين سطح مطرح بوده، تجربههايي براي من پديد آورده است.»

كمتر فيلم ايراني هســت كه نديده باشم

صالحي درباره عالقهاش به سينما هم گفته اســت: «در حوزههاي تئاتر و ســينما، هم از لحــاظ نظري و هم از لحاظ انس فــردي ارتباطي وجود داشته است. از ۳۱-۴۱ سالگي شايد كمتر فيلم ايراني باشــد كــه آن را نديده باشــم. مجالت نقــد فيلم را به شكل پيوســته دنبال كردهام. در حوزه تئاتــر هم همينطور. ما گاهي راههــاي طوالني طــي ميكرديم تا تئاتر يا فيلمي را كه عرضه شده است، ببينيم. مصرف فيلمبيني و تئاتربيني در خانواده ما بســيار باالست. شايد يكي از چيزهايي كه خانواده ما را دور هم جمع ميكند، همين ديدن فيلم و تئاتر باشــد. در بچههاي كوچك ما تا فرزندان بزرگمان كه در دهه سوم زندگيشان هستند، اين عالقه وجود دارد. مجموعا يــك خانواده حرفهاي سينمارو تئاتربين و عالقهمند به حوزه هنر هستيم.»

براي حل مشــكالت از مسير گفتوگو حركت كنيم

وزيــر پيشــنهادي ارشــاد درباره چالشهاي پيشرو در حوزه سينما هم توضيح داده اســت: «يكي از چيزهايي كه شيوه من در اين چهار سال حضور در وزارت ارشاد بوده، اين است كه اگر بتوانيم از مسير گفتوگو بين كنشگران حوزه فرهنگ حركت كنيم، اگر نگوييم همه مشكالت حل ميشود، دستكم بخشي از مشكالت ما حل خواهد شد. گفتوگوي فعال، مستمر و سازنده بين اصحــاب فرهنگ كــه وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمي منافعشان را تعقيب ميكند، با كســاني كه در حيطههاي فرهنگي از ديگــر حوزهها ورود دارند؛ چه كنشگران سياست، چه كنشگران دين و امنيت. اين گفتوگوها در مرحله اول، پارهاي از سوءتفاهمها را ميتواند حل كند و در مراحل بعدي، به نزديكي ذهنيتها منجر شود براي اينكه برخي از اتفاقات به گونهاي ديگر رقم بخورد و تفاهمي بيــن طرفين به وجود آورد. با اين گفتوگــو همانگونه كه در حوزه نشر مسالههايي را رو به جلو برده است، در حوزه ســينما، تئاتر و موسيقي هم معتقدم ميتوان رو به جلو حركت كرد. با كمك تجربه چهارساله در مديريت معاونت فرهنگي و دوستان خوبي كه در وزارت ارشاد داريم، اميدواريم با يك گفتوگوي پيوسته بتوانيم ذهنها را به هم نزديك كنيم.»

صالحــي اســتراتژياش براي حل حوزههاي حاشيهدار را گفتوگو ميداند و ميگويــد: «به نظر ميآيد هر يك از ايــن موضوعات را بايد در مرحله عمل پيش برد. اجازه دهيد به وقت خودش بــه آن بپردازيم. احســاس خودم اين است كه گفتوگو حتي در سختترين مسالهها ميتواند راههايي بگشايد اما بايد وارد مرحله عمل شــد و به اين مساله توجه كرد تا مســيرهاي خود را نشان دهد چون اين مساله شايد يك پاسخ يكنواخت و سراســري نداشته باشد. ممكن اســت در فضاهاي مختلف اين گفتوگو سناريوهاي متفاوت خودش را پيدا كند.»

او همچنين درباره نگرانيهاي اهالي تئاتر كــه حتي در برنامههاي اوليهاش هم جايي نداشتند، توضيح داد: «بايد بگويم بحث نيامدن لفظ تئاتر در برنامه پيشنهاديام بهخاطر فرمتي بود كه در اختيار داشــتم. در اين فرمت هر وزير ميتوانست برنامههايش را در صفحاتي محــدود ارائه دهد. ما هــم در وزارت ارشــاد كل برنامههاي تئاتر و هنرهاي تجسمي و امثال آن را ذيل عنوان هنر آورديــم همانطور كه مباحث مربوط به زيرشاخههاي فرهنگ در اين برنامه ذكر نشده است. در واقع عبارت هنري، عبارتي است كه تمام حوزه هنر را بهطور عام دربر ميگيرد. طبيعتا در اين حوزهها، اقدامات چارهجويانهتري نياز است اما اين اقدامات چارهجويانهتر موضوعهايي هســتند كه در مســير خودشان بايد آنهــا را به نقطهاي مطلوب برســانيم. قبول دارم كه ممكن اســت به نوعي سوالبرانگيزباشدكهآياتغييراتميتواند به نقطههاي تفاهم منتهي شــود يا نه اما به نظر ميرســد بايد مقداري صبر و انتظار داشته باشيم. انشاءاهلل نتيجه خوبي خواهد داشت.»

تشــكيل نشــدن انجمن صنفي روزنامهنگاران بايد آسيبشناسي شود

صالحي در پاســخ به اين پرســش كه در بحث رسانه وعده آقاي روحاني در سال ۲۹ مبني بر بازگشايي انجمن صنفي روزنامهنگاران هنوز روي زمين مانده است. با اين موضوع ميخواهيد چهكار كنيد، گفته اســت: «اصل اين مطلب كه تشكلها و انجمنهاي جامعه فرهنگي- هنري يك نقطه اتكا و عمل فرهنگي ما هستند، هم در برنامه دولت و هم مديريت فرهنگي بهصورت جدي مالحظه شده است.

حتمــا در حوزه فرهنــگ و هنر با اين نگاه جلو ميرويم كه از تاســيس تشكلهاي صنفي حمايت كنيم و در آنجا كه وجود دارند به قدرت آنها فكر كنيم. قطعا حوزه رسانه و روزنامهنگاران هم در اين مجموعه قرار دارند.

بحثهايي كه در حوزه انجمن صنفي است، مقولهاي است كه بايد ديد چرا در گذشته جلو نرفته است و آسيبشناسي شود. اما حتما به اينكه تشكل صنفي تاســيس شود يا به اقتدار برسد، توجه خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.