22‌اثر‌ديگر‌در‌فهرست‌آثار‌ملي‌طبيعي‌به‌ثبت‌رسيد

Jahan e-Sanat - - News -

رييس گروه ميراث طبيعي دفتر ثبت آثار و حفظ و احياي ميراث معنوي و طبيعي كشور گفت: ۲۲ اثر از سه استان خراسانجنوبي، قزوين و مازندران در فهرست آثار ملي طبيعي به ثبت رسيد.

علي قمياويلي گفت: از تعداد ۲۲ اثر ثبت شده ملي اخير، ۰۱ اثر از استان خراسانجنوبي، پنج اثر از استان قزوين و هفت اثر از استان مازندران و شامل پديدههاي زمينشناسي مربوط به دورههاي كرتاسه و كواترنري همچون غارها، درياچهها و درختان كهنسال با قدمت ۰۰۲ تا ۰۰۶ سال است.

او درياچه ارواح در روستاي مالكاله نوشهر، غار دانيال، سرزمين سياه طبس، مجموعه درختان سرخدار ارم و درختان كهنسال نارون را از شاخصترين آثار ثبت شده در فهرست اخير ميراث طبيعي برشمرد.

به گفته قمياويلي، سرزمين سياه نام منطقهاي در ۰۲۱ كيلومتري جنوب طبس و در شماليترين بخش پناهگاه حيات وحش نايبند با ۰۰۴ كيلومترمربع وسعت است. اين پديده زمينشناسي حاصل آخرين فعاليتهاي آتشفشاني در دوره كواترنر (جوانترين دوره زمينشناسي) است كه از حدود دو ميليون سال قبل شروع شده است.

او درياچه ارواح واقع در روستاي مالكاله نوشهر را مربوط به دوره كرتاسه مياني تا كواترنري برشمرد و افزود: اين درياچه در وسعت ۰۰۳ در ۰۰7 متر با پوشش جنگلي در اطراف آن و درختان خشك شده در داخل آن منظره جالبي ايجاد كرده است. اين مسوول ميراث فرهنگي، مجموعه درختان كهنسال سرخدار روستاي ارم از توابع شهرستان نكا با ۰8۲ تا ۰۳۴ سال قدمت را از ديگر آثار باارزش طبيعي استان ذكر كرد و گفت: اين درختان از گونههاي ممنوعالقطع هستند و ثبت و مستندنگاري آنها با توجه به اينكه اين گونهها بهخوبي توانستهاند با اقليم منطقه سازگاري پيدا كنند براي حفظ ذخاير ژنتيكي كشور ارزشمند هستند.

غار دانيال واقع در پنج كيلومتري جنوب سلمانشهر در استان مازندران از ديگر آثار شاخص است كه محل قرارگيري آن تالقي دو سازند متفاوت زمينشناسي و محل برخورد دو گسل است. اين غار با دو تاالر خفاش و زرين و استالكتيتها (رسوبات آهكي كه از سقف غار آويزان بودند) سوزنيشكل داراي دمايي ثابت در طول سال و آب قابل شرب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.