نگراني‌۰۵۳‌كتابفروش‌از‌آغاز‌به‌كار‌باغ‌كتاب‌تهران

Jahan e-Sanat - - News -

ايلنا- ۰۵۳ نفر از كتابفروشان تهراني طي نامهاي اعتراضي به رييس اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران، نگراني خود را از آغاز به كار باغ كتاب تهران با رويكرد نمايشگاهي و فروشگاهي ابراز كردند.

۰۵۳ نفر از كتابفروشان تهراني نگراني خود را از آغاز به كار باغ كتاب تهران با رويكرد نمايشگاهي و فروشگاهي ابراز كردند.

در متن اين نامه كه رونوشــت آن براي سيدعباس صالحي (معاون فرهنگي وزارت ارشاد)، احمد مسجدجامعي (عضو شوراي شهر تهران) و رييس اتاق اصناف فرستاده شده، آمده است:

جناب آقاي محمود آموزگار؛ ضمن سپاس از دفاع مسووالنه شما در دفاع از حقوق كتابفروشان و پخش گران كتاب در مقابل آسيبهايي كه باغكتاب شهرداري ميتواند متوجه كتابفروشان تهران سازد، ما امضاكنندگان زير تقاضاي اقدام الزم در جهت استيفاي حقوق خود را داريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.