نمادالکترونیکبرای۸۲ هزارفروشگاهاینترنتی

Jahan e-Sanat - - News - از گوشه و کنار

گروه فناوری- ایرانیــان رکورد کانالهای فارسیزبان تلگرام را شکستند. هر ایرانی عضو ۸۱ کانال تلگرامی اســت و حدود ۰۲7 میلیون عضویت دراین کانالها ثبت شده است.

سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی کشور از شکســتن رکورد انتشار یک میلیارد مطلب در کانالهــای عمومی فارســیزبان تلگرام خبر داد.

مسعود اسدپور، سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی کشور گفت: براســاس آمارهای مرکز ملی فضای مجازی تعــداد کانالهای عمومی فارسیزبان تلگرام امروز از مرز ۵۵۵ هزار کانال گذشته و مطالب منتشرشده در این کانالها نیز رکورد انتشار یک میلیارد مطلب را شکسته و به عدد ۱/۱ میلیارد نزدیک شده است.

وی گفــت: با توجه بــه اینکه کل صفحات سایتهای فارســیزبان در اینترنت حدود ۲/۱ میلیارد تخمین زده میشــود، میتوان گفت از نظر شاخص تعداد مطالب منتشرشده، پیامرسان تلگرام به تنهایی و صرفا در کانالهای عمومی آن از سال ۴۹۳۱ که امکان ایجاد کانال در تلگرام فراهم شده، قابلیت رقابت با تمام محتوای تولیدشده در تمام سایتهای فارسیزبان در طول سالیان اخیر را پیدا کرده است.

اسدپور با اشاره به اینکه این پیامرسان بر اساس میزان انتشار روزانه دو تا سه میلیون مطلب، تا آخر مهرماه امسال از سایتها نیز پیشی خواهد گرفت، تاکید کرد: در صورتی که حجم مطالب تولیدشده در شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای دیگر نیز به آمار تلگرام اضافه شــود. میتوان گفت حجم تولید مطالب در طول یک سال این شبکهها با کل مطالب تولیدشده از ابتدای ایجاد وب فارسی تاکنون فراتر خواهد رفت. سرپرست پژوهشــگاه فضای مجازی کشور با بیان اینکــه از میان ۵۵۵ هزار کانال عمومی فارسیزبان بیش از ۰۲ هزار کانال دارای حداقل پنجهزارعضوهستند،تصریحکرد:ازمیانمطالب منتشرشــده در کانالهای تلگرام ۸۸ درصد به صورت تولید مطلب جدید و ۲۱ درصد آن بازنشر (فوروارد) مطالب کانالهای دیگر بوده است. البته حجم قابل توجهی از این مطالب تولیدی، کپی مطالب کانالهــای دیگر بوده که در جای خود قابل بررسی است.

وی افزود: مجمــوع تعداد اعضای کانالها نزدیک به ۰۲7 میلیون اســت که با توجه به اعــالم تلگرام درخصوص وجــود ۰۴ میلیون اکانــت از کاربران ایرانی نشــان میدهد هر کاربر به طور متوسط در ۸۱ کانال عضو است که متوسط سن این کانالها ۲۱۳ روز بوده و به طور متوسط ۹۲۱ روز یعنی ۱۴ درصد این روزها را فعال بودهاند.

اسدپور با اعالم اینکه نزدیک به ۰7 درصد این کانالها در یک ماه اخیر فعالیت داشتهاند و ۰۳ درصــد این کانالهــا در یک ماه اخیر هیچگونــه فعالیتی از خود نشــان ندادهاند، گفت: مطالب منتشرشــده در کانالها به طور متوسط ۵۲۱۱ بازدید داشتهاند و در مجموع کل بازدید مطالب کانالها به رقم ۲/۱ تریلیارد بالغ میشود. این آمارها نشان میدهد هر کاربر فارسیزبان به طور متوسط ۰۳ هزار مطلب از کانالهای تلگرام مطالعه کرده است که با فرض صرف حدود یک دقیقه وقت برای هر مطلب، این کانالها منجر به افزایش سرانه مطالعه به میزان ۰۰۵ ساعت شدهاند.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت گفت: ۸۲ هزار فروشگاه اینترنتی نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کردند.

فرانک اســکویی ارائه نماد اعتماد الکترونیکی به فروشــگاههای اینترنتی و کســبوکارهای آنالین را در راســتای ســاماندهی این کســبوکارها و نیز اطمینان از درگاه پرداخت این ســایتها برای فروش آنالین عنوان کرد.

وی با تاکید براینکه هماکنون نزدیک به۸۲ هزار فروشگاه اینترنتی نماد الکترونیکی دارند، افزود: درگاه و وبسایت سرویسدهی این کسبوکارها امکان پرداخت را دارد.

اســکویی خاطرنشان کرد: عالوه بر این حدود ۰۱ هزار تقاضا نیز در سیستم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای دریافت نماد الکترونیکی، به ثبت رسیده است که البته برخی فقط اطالعاتشان را وارد کردهاند و پروندهشان فعال نیست.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تالش برای مقرراتزدایی دریافت نماد اعتماد الکترونیکی کسبوکارهای نوپا و استارتاپ، به مهر گفت: از آنجایی که تمامی کسبوکارهای صنفی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی ابتدا باید از اتاق اصناف پروانه فعالیت بگیرند، تالش براین است که این مقررات و الزام برای کسبوکارهای نوپا تسهیل شود.

وی تاکید کــرد: در این زمینه با هیات مقرراتزدایی وزارت اقتصاد وارد مذاکره شدهایم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.