آیندهای غیر قابل هک شدن

Jahan e-Sanat - - News -

چینبااستفادهازیکماهوارهکوانتومیوبافناوریغیرقابلهک رمزنگاریکوانتومی،موفقشدهاستازفضابهزمیناطالعاتیارسال کند.محققان در اقدامی بــزرگ و برای اولین بار در چین و دنیای ارتباطات کوانتومی، در پروژه آزمایشهای کوانتومی مقیاس فضایی )QUESS( از یــک ماهواره کوانتومی و رمزنگاری کوانتومی برای ارسال اطالعات از فضا به زمین استفاده کردند. این دادهها به دلیل استفادهازفناوریتوزیعکلیدکوانتومی(DKQ)،غیرقابلهکشدن هستند. پیش از این در آگوست۶۱۰۲ از این فناوری برای اولین بار در ارسال دادهها از ماهواره استفاده شد.امروزه، رمزگذاری دادهها بر اساس معادالت ریاضی مرسوم انجام میشود؛ این روش رمزگذاری در اکثر موارد، روشی ایمن در برابر هک شدن است، اما با توجه به اطالعاتی که در حال حاضر به دســت آمده است، رایانش کوانتومی توانایی تغییر این روش رمزگذاری را خواهد داشت. از این رو، چین امیدوار است با رمزنگاری کوانتومی، روش رمزگذاری را تغییر دهد. فناوری توزیع کلید کوانتومی برای انتقال دادهها، از فوتونها استفاده میکند؛ این ویژگی موجب میشود دو کاربر مختلف در دو مکان متفاوت، با یکدیگر یک رشته تصادفی معمولی از بیتها که آن را کلید مخفی مینامند،ایجادکنند.اینروشرمزگذاری،غیرقابلهکشدناست، زیرا هیچ راهی برای کپی کردن یک فوتون با یک روش دقیق برای هک کردن وجود ندارد و اندازهگیری یک فوتون آن را مختل خواهد کرد و کاربر از این اختالل آگاهی پیدا میکند.

فناوری رمزنگاری کوانتومی میتواند پیامدهای بسیار زیادی بر امنیتسایبریداشتهباشد؛کسبوکارآنالینامنیتباالتریخواهد داشت و تجارت الکترونیک از مشکالت هک شدن و دزدی هویت رهاییخواهدیافت.اینفناوریهمچنینمشکالتیبرایجاسوسی مکالماتشخصیتوسطدولتهاایجادخواهدکرد؛هدفیکهرهبران وسازمانهایجهانیبهدنبالآنهستند.گذرگاهارتباطیساختهشده توسط چین، مسافتی در حدود۰۰۲۱ کیلومتر از فضا به زمین طی خواهد کرد و تا۰۲ برابر بازدهی بیشتری نسبت به فیبر نوری با طول برابر خواهد داشت. مسافت طیشده در این انتقال بسیار بیشتر از محدودیتچندصدکیلومتریشناختهشدهقبلیاست.ایندستاورد در نتیجه حرکت کلی چین برای حضور گسترده در فضا تا سال ۰۳۰۲ بوده است؛ برنامهای که شامل سفر به مریخ در سال ۰۲۰۲ نیزهست.چینباپایگاهزمینیشبکهتوزیعکلیدکوانتومیوسیستم جهانیتعاملماهوارهای،رویایداشتنیکشبکهقدرتمندوجهانی امن برای آینده در سر دارد و این انتقال داده، اولین قدم برای به واقعیت تبدیلشدنچنیندیدگاهیاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.