ایران در میان۰۱ کشور برتر دنیا در حوزه پهپاد

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- دبیر اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران گفت: ایران در بحث پهپادها در میان ۰۱ کشور برتر دنیا قرار دارد.

حامد سعیدی، گفت: خوشبختانه کشور ما طی چند سال گذشته در موضوع پهپادها پیشرفتهای فراوان داشته و امروز قوانین مثبتی در این راستا وجود دارد.

وی ادامــه داد: تا امروز ۰۰۵۲ نفر در ســامانه پهپادها ثبتنام کرده و تشــکیل پرونده دادهاند و ۰۰۵۲ نفر دیگر نیز در انتظار نامنویســی هستند.

دبیراتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران در میان ۰۱ کشور برتر دنیا در حوزه پهپاد قرار دارد و به طور حتم با ادامه این مسیر جایگاه بهتری به کشور خواهد داد.

سعیدی یادآور شــد: خوشــبختانه امروز پهپادهای غیرنظامی در عملیاتهای هوایی به رسمیت شناخته شده و شاهد فعالیتهای گسترده در حوزههای مختلف هستیم.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به الزامات قانونی استفاده از پهپادها نیز گفت: هماهنگیهای الزم با دستگاههای مختلف امنیتی انجام شده و شرکتهای دارای صالحیت میتوانند در این حوزه فعالیت داشته باشند. عضو هیات مدیره اتحادیه هوایی و فضایی ایران با بیان اینکه متناسب با شرایط منطقه اجازه استفاده از پهپاد داده میشود، گفت: باید تمامی فعالیتها با یک روال استاندارد باشد و الزامات امنیتی مناطق مختلف برای استفاده از پهپاد مدنظر قرار داده شود.

سعیدی ادامه داد: استان فارس در این خصوص پیشگام است و در حوزه نقشهبرداری هوایی، صدا و سیما ...و فعالیتهایی انجام شده و از طرفی از ورود شرکتهای بدون صالحیت نیز جلوگیری میشود.

دبیر اتحادیه هوایی و فضایی ایران تاکید کرد: پالکگذاری پرندهها از امروز در شیراز آغاز شد و پرندههای دارای پالک در سامانه جامع کشوری مشخصهستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.