واتسآپ سیستم پرداخت ارائه میکند

Jahan e-Sanat - - News -

زومیت- واتسآپ قصــد دارد با عرضه سیســتم پرداخت خود، اپلیکیشنی کاربردیتر در اختیار کاربران قرار دهد.

به نظر میرســد دیگر سیســتم دریافت و پرداخت دیجیتال به موبایلبانک یا همراهبانک محدود نیســت و رفتهرفته اپلیکیشنهای مختلف از جمله نمونههای پیامرســان نیــز از این قابلیت کاربردی پشتیبانی خواهند کرد.

سیستم پرداخت موبایل مدتی است که تنها محدود به تراکنشهای بانکینیستوعالوهبرسیستمهایپرداختموبایلکهتوسطکمپانیهایی چون اپل، سامسونگ و الجی معرفی شده، حاال نوبت به اپلیکیشنهای مختلفرسیدهاست.برایمثالامکانواریزوجهازطریقفیسبوکمسنجر در بازار آمریکا وجود دارد و به نظر میرسد این ویژگی بهزودی به واتسآپ نیز نفوذ خواهد کرد.

ناگفته نماند در اپلیکیشنهای وطنی نیز بهتازگی قابلیتهای پرداخت و دریافت وجه به چشم میخورد.

البته به نظر میرسد قابلیت پرداخت واتسآپ هنوز کامل نشده است و نمیتوان آن را صد درصد کاربردی دانست. اما انتظار میرود این سیستم نیز مانند دیگر سیستمهای پرداخت موبایل که تاکنون دیدهایم کار کند. امکان اتصال کارت بانکی و کارتهای اعتباری به حساب واتسآپ وجود دارد و دریافت و پرداخت و شارژ کارتهای اعتباری از این طریق انجام خواهد شد.

همانطور که گفتیم، واتسآپ اولین پلتفرم پیامرسانی نیست که از سیستم پرداخت موبایل پشتیبانی میکند اما زمانی که نسخه نهایی این سیستم عرضه شود، با توجه به تعداد کاربران واتسآپ انتظار میرود با یک قابلیت کاربردی و مفید روبهرو باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.