تراشهای که اجزای آسیبدیده بدن را بازسازی میکند

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- محققان تراشهای تولید کردهاند که قادر به ارسال پالسهای الکتریکی برای پوســت بدن انســان به منظور برنامهریزی آن و احیای ارگانهای آسیب دیده افراد است.

این دستاورد، انقالبی در دنیای پزشکی محسوب میشود زیرا از این پس سلولهای بدن میتوانند به طور خودکار برای بازسازی جراحات و التیام بخشیدن به مشکالت نقاط مختلف بدن وارد عمل شوند.

این روش، درمان بیماریهای صعبالعالجی مانند پارکینسون، انواع ســرطانها و تومورهای مغزی را به شدت متحول میکند. همچنین از ایــن طریق به راحتی میتوان بافتها و ارگانهای آســیبدیده بدن را ترمیم کرد.

دانشمندان میگویند پوستهای دارای قابلیت برنامهریزی به این شیوه را میتوان به شکل یک وصله به ارگان آسیبدیده متصل و پالس الکتریکی را به آن تزریق کرد تا بلوکهای جدیدی از بخش آسیبدیده بدن ساخته و آن قسمت ترمیم شود.

روش یادشده انتقال نانوی بافت نام گرفته و توسط دانشمندان دانشگاه اهایو ابداع شده است. پوست با استفاده از این روش به یک کارخانه بازسازی ســلول مبدل میشود و با استفاده از آن میتوان هر نوع سلولی را برای ترمیم زخمها یا جایگزینی بافتهای قدیمی و کهنه و حتی ترمیم اندامها و رگهای خونی به کار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.