تعیین بیمه و مالیات برای کسبوکارهای مجازی

Jahan e-Sanat - - News -

وزیر ارتباطــات و فناوری اطالعات درباره نحوه پرداخت مالیات توســط کســبوکارهای مجازی مانند اسنپ و تپســی ...و گفت: فضای مالیات این کسبوکارهای الکترونیکی باید شفاف شود.

محمود واعظی اظهارداشت: باید در رابطه با کسبوکارهای الکترونیکی وقت بیشتری بگذاریم و دنبال کنیم تا مشکل بیمه آنها حل شود و فضای مالیاتی آنها نیز شفاف شود.

وی در ادامه افزود: این نوع کسبوکارها باید مورد حمایت بیشتری قرار گیرد و نیازمند قوانین خاص خودشان هستند تا بتوانند خدمات بهتر و بیشتری داشته باشند و همه اینها باید دنبال شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پاســخ به این سوال که آیا شما و دولت موافق پرداخت مالیات توسط این شرکتها هستید یا خیر، گفت: اینها باید روشن شود. در عین حال باید حرفشان را هم بشنویم و مسایلشان را درک کنیم. به هر ترتیب کسبوکارهای الکترونیکی مشابه کسبوکارهای ستنی قدیم نیست و باید بر اساس واقعیتهایی که دارند، برایشان مالیات و بیمه مشخص کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.