تجليل از اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامــل شــركت پااليشنفتامامخميني(ره) گفت: توليدات پااليشــگاه امامخميني(ره) پارسال 15 درصد از برنامه پيشبيني شده فراتر رفت.

عليجمشيديدرحاشيه نمايشگاه بينالمللي نفت كوتاه كردن برنامه زمانبندي اورهال، افزايش ظرفيتها بدون اضافه كردن تجهيزات و بهينه شدن فعاليت پااليشگاه را از عوامل رشد اجراي برنامههاي اين پااليشگاه عنوان كرد.

وي همچنين به آغاز تعميرات اساسي پااليشگاه امامخميني(ره) از دوم ارديبهشت ماه امسال خبر داد و گفت: تعميرات واحدهاي RCD جديد و واحدهاي تقطير قديم در دو مرحله انجام خواهد شد كه با توجه به مشكالت تعويض كاتاليست در سال 39، با انتخاب پيمانكار باتجربه و متخصص در سال جديد پيشبيني 25 روز تعميرات تحقق يافت.

وي افزود: مرحله دوم اين تعميرات پس از ماه مبارك رمضان و در شهريورماه صورت خواهد پذيرفت.

شــهردار اصفهان گفت: بهرهبرداري از پروژه بوستان اشراق در كوه نخودي ظرفيتي جديد به ظرفيتهاي گردشگري، ورزشي، تفريحي و تفرجگاهي اصفهان اضافه كرد. در ساعات ابتدايي روز جمعه فاز اول بوســتان اشراق كوه نخودي با حضور مديران شهري و اعضاي شوراي شهر و جمعي از شهروندان اصفهاني به بهرهبرداري رسيد.

بوستان اشراق كوه نخودي يكي از ابرپروژههاي منطقه 4 شهرداري اصفهان محســوب ميشود كه پس از كش و قوسهاي فراوان فاز اول آن براي ارائه خدمات تفرجگاهي به شــهروندان تكميل شد. فاز اول بوستان اشراق «كوه نخودي» با مساحت 40 هزار مترمربع و با اعتبار شش ميليارد و 300 ميليون تومان در شرق اصفهان اجرا شده است. در اين پروژه امكاناتي همچون فضاي سبز، مسير ويژه عبور دوچرخه و پاركينگ خودرو احداث شد.

مهدي جمالينژاد در حاشيه شصت و هشتمين سري از برنامههاي «هر هفته، چند افتتاح» در مناطق 4 و 15 اظهار كرد: بهرهبرداري از پروژه بوستان اشراق در كوه نخودي ظرفيتي جديد به ظرفيتهاي گردشگري، ورزشي، تفريحي و تفرجگاهي اصفهان اضافه كرد.

به مناسبت گراميداشت شهادت شهيد صارمي و تجليل از خبرنگاران و اصحاب رسانه، رسول آمويي، مدير مخابرات منطقه گيالن با جمع كثيري از خبرنگاران جرايد، خبرگزاريها و دستاندركاران رسانه ديدار و گفتوگو كرد.

آمويي ضمن خيرمقدم و تبريك روز خبرنگار به اصحاب رسانه، گزارش مختصري از وضعيت مخابرات براي حاضران ارائه كرد.وي با اشاره به عملكرد حوزه تلفن ثابت گفت: هماكنون تلفن ثابت بر خالف گذشته كه بر بستر راديو بوده، بر بستر فيبر نوري راهاندازي ميشود كه اين امر باعث ارتقاي سطح كيفي مكالمات در تلفن ثابت شده بهطوريكه امروزه ميليونها مشترك ميتوانند بهطور همزمان بدون ترافيك خط به مكالمه بپردازند و در همين راستا در استان در زمينه ‪IP Base‬ سرمايهگذاري عظيمي انجام شده كه نتيجه آن، جمعآوري كافوهاي قديمي و جايگزيني آن با كافوهاي نوري با ظرفيت باالتر و ابعاد كوچكتر و از مزاياي قابل توجه آن، ارتباطات باكيفيت، صرف دسترسي راحتتر به ديتا و كمك به مجموعه شهري از طريق كاهش مصرف انرژي برق است. در بحث PCMها نيز با نصب و راهاندازي اين كافوها در سطح شهر مشكل اينترنت در مناطقي كه ارتباط آنها از طريق PCM بوده نيز برطرف خواهد شد و با توجه به تغييرات احتمالي در شماره تلفنهاي اين دسته از مشتركين جهت كاهش تغييرات در شماره تلفن مشتركين، از سازمان تنظيم مقررات نامبرينگ جديد خريداري كرديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.