نود و سومين جلسه كميته عالي ايمني، بهداشت و محيطزيست بندرخرمشهر

Jahan e-Sanat - - News -

فرامرز جمشيدپور با اعالم افتتاح بيش از 25 پروژه عمراني در رشت طي يك ماه آينده گفت: طي دو ماه گذشته نيز پروژههاي بزرگي افتتاح شده كه اعتبار تخصيص يافته به برخي از آنها بيش از 10 ميليارد تومان بوده است.

وي در ادامه درخصوص پروژههاي در حال افتتاح گفت: از جمله اين پروژهها ميتوان به ساختمان آتشنشاني واقع در بلوار ديلمان اشاره كرد كه ساخت آن به پايان رسيده است و در مرحله تجهيز قرار دارد. جمشيدپور همچنين با بيان اينكه يكي از بزرگترين پروژههاي مديريت شهري رشت در سالهاي اخير پروژه هدايت آبهاي سطحي بوده است، از اتمام هدايت آبهاي سطحي در برخي مسيرها خبر داد و افزود: هدايت آبهاي سطحي خيابان استاد معين به سمت پستك و نيز هدايت آبهاي سطحي در قلعهسرا به پايان رسيده است.

سرپرست شهرداري رشت تصريح كرد: از ديگر مسيرهايي كه هدايت آبهاي سطحي آن به پايان رسيده است ميتوان به منطقه آبگير بختپسند و وصال پشت اداره كار و همچنين فكوري و مودبي در شرق رشت اشاره كرد.

فرامرز جمشيدپور با تاكيد بر ضرورت افزايش سرانه ورزشي در سطح شهر و توزيع عادالنه آن كه منجر به ارتقاي سطح سالمت و نشاط شهروندان ميشود، گفت: در همين راستا زمين ورزشي با چمن مصنوعي براي اولين بار با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي در عينك راهاندازي شده است كه به زودي افتتاح ميشود.

با حضور مديركل، معاونان، روســاي ادارات و كارشناســان HSE برگزار شد. پيش از برگزاري جلسه مديركل بندر و دريانوردي خرمشهر و اعضاي كميته ايمني، بهداشت و محيطزيست از محوطههاي بندري و محل فعاليت پروژههاي در دست اقدام اين مجتمع بندري بازديد كردند و درخصوص مسايل ايمني، بهداشت و محيطزيست به بحث و گفتوگو پرداختند.

پروژههاي بهسازي و ترميم اسكله چهار پست، زميني كردن خطوط برق بندري، انشعابهاي سيستم اطفاي حريق بندري، برج كنترل و تعميرگاه بندري از جمله نقاط مورد بازديد اعضاي اين كميته بود.

پس از پايان بازديد در نشستي با حضور اعضاي كميته ايمني، بهداشت و محيطزيست بندرخرمشهر مقرر شد درخصوص انجام تعميرات اصالحي به منظور ايزولهسازي، بهبود اتصاالت الكتريكي و تهويه ساختمان برج كنترل، هشدارسازي درخصوص حفاريها و جمعآوري نخالههاي حاصل از گودبرداريها در سطح محوطه مجتمع بندري به صورت روزانه و خارجسازي كليه ضايعات و بشكههاي فرآوردههاي نفتي بدون استفاده از بندر خرمشهر توسط شركتهاي خدمات بندري و دريايي اقداماتي صورت گيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.