آغاز به كار هياتمديره هفتمين دوره سازمان نظامپزشكي ايالم

Jahan e-Sanat - - News -

مانور اطفاي حريق با رويكرد مشترك HSE و پدافند غيرعامل در الهيجان برگزار شد. قاسم زاهدي، مدير امور آبفاي الهيجان با اعالم اين خبر افزود: مانور اطفاي حريق با مشاركت سازمان آتشنشاني در مركز آموزشي شماره 2 آتشنشاني برگزار شد. وي با بيان ضرورت توانمندسازي پرسنل تاسيساتي و بهرهبرداري در مهار حريقهاي احتمالي در تاسيسات و ساختمانهاي اداري اظهار داشت: رعايت نكات ايمني با محوريت HSE در سطح شركت بسيار حائز اهميت است.

مدير امور آبفاي الهيجان همچنين افزود: در اين دوره آموزشي مفاهيم تئوري توسط مدرس اداره آتشنشاني الهيجان مطرح و به منظورآشنايي با انواع خاموشكنندهها و نحوه شناسايي آنها براساس رنگ و ساختار، چگونگي استفاده وكاربرد آن آموزشهاي الزم ارائه شد. گفتني است در آموزش عملي كاركنان با پوشيدن لباس ايمني اقدام به مهار آتش در تشتكهاي آتش براساس مفاهيم آموزشي كردند و به پيشنهاد مدرس آتشنشاني و تاييد مدير امور آب و فاضالب الهيجان مقرر شد دوره ايمني با مواد شيميايي خطرناك در راستاي اهداف HSE در سطح شركت برگزار شود.

هياتمديره هفتمين دوره نظامپزشكي استان ايالم با حضور اعضاي هياتهاي نظارت و اجرايي، اعضاي قديم هياتمديره و منتخبان جديد با ميزباني دانشگاه علومپزشكي ايالم آغاز به كار كرد.

رييس دانشــگاه علومپزشــكي ايالم در ابتداي اين جلســه ضمن خيرمقدم به اعضاي جديد و سابق سازمان نظامپزشكي ايالم و تقدير از تالش و زحمات اعضاي هيات نظارت و اجرايي انتخابات هفتمين دوره اين سازمان گفت: ســازمان نظامپزشــكي يكي از خدومترين مجموعهها در سطح جامعه و كشور است كه در راستاي تقويت جايگاه، حرفه و اخالق پزشكي خدمات قابل تقديري داشته است.

علي دلپيشه ضمن تقدير از تالش و اهتمام هياتمديره سابق سازمان نظامپزشكي استان ادامه داد: در طول دورههاي گذشــته و خصوصا دوره ســابق اين هياتمديره تالشها و خدمات شايسته ماندگاري در راه خدمت به مردم و جامعه پزشكي به يادگار گذاشته كه قابل تحسين است.

وي با بيان اينكه اگرچه فرآيند رايگيري الكترونيك انتخابات هياتمديره هفتمين دوره نظامپزشكي محقق نشــد، ابراز كرد: با توجه به عدم برگزاري اين انتخابات به صورت الكترونيكي، خوشــبختانه در كمترين ســاعات باقيمانده، شور و اشتياق و حضور كمنظير جامعه پزشكي براي تعيين منتخبان خود اين نقص و مشكل مربوط به انتخابات الكترونيكي را به دست فراموشي سپرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.