اضافهپرداختمتقاضيانمسكنمهربهحسابآنها واريز ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل شركت عمران پرديس از بازپرداخت اضافه واريزي متقاضيان مسكن مهر پرديس خبر داد و با اشاره به دستگيري برخي افراد به جرم اخاذي ميلياردي از متقاضيان گفت: برخي پيمانكاران مسكن مهر براي متقاضيان كيسه دوختهاند. سعيد غفوري در نشست خبري با بيان اينكه وضعيت 14 ماه پيش مسكن مهر پرديس با امروز بسيار متفاوت است، اظهار كرد: هماكنون11 پيمانكار فاز8 پروژهها را به مرحله افتتاح رساندهاند و 10 پيمانكار ديگر نيز حدود 2000 واحد اين فاز را تا01 روز آينده آماده افتتاح ميكنند.

وي بيــان كرد: به بانك تعهد دادهايم كه پايان كار واحدها را اخذ ميكنيم و بانك مسكن در قبال اين تعهد با دريافت سفته روند فروش اقساطي واحدها را بايد انجام دهد.

وي با بيان اينكه ديگر توپ در زمين شركت عمران پرديس نيست، تصريح كرد: حدود 5 پروژه از حدود 0۶ پروژه فاز 8 مشكلدار است، خيلي از وضعيت موجود راضي نيستيم و با اين حال 50 درصد از اين واحدها تا پايان سال به اتمام ميرسد و باقيمانده نيز به سال آينده موكول ميشود. مديرعامل شركت عمران پرديس با طرح اين پرسش كه چرا بايد بگوييم سال آينده، گفت: برخي از كسانيكه در حال ساخت مسكن مهر هستند نه سازندهاند و نه پيمانكار، نميدانم روند انتخاب اينها چگونه بوده است.

غفوريباتاكيدبراينكهدرحوزهساختهيچمشكلمالينداريمواگرهممشكلي است در بخش آمادهسازي و خدمات زيربنايي است، افزود: آمادگي اين را داريم تا شفافسازي در حد باال را براي دستگاههاي نظارتي انجام دهيم.

وي يادآور شد: مبالغ اضافه از متقاضيان فاز3 دريافت شده و االن هم مطالبه شده است. 9 بلوك كه حدود 700 واحد است كه سازنده آن را در ازاي دريافت پول گرو نگه داشته است و قرار است تا مهرماه امسال طي سه مرحله تحويل شود.

غفوري در پاسخ به اينكه با توجه به افزايش سقف تسهيالت مسكن مهر اين شهر شماري از متقاضيان اضافه بر آورده خود واريزي داشتهاند براي اين مساله چه اقدامي انجام ميدهيد، افزود: براي اين كار پيشبينيهاي الزم انجام شده و در آينده نزديك هركسي اضافه واريز داشته به آنها برگردانده ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.