ايستگاه راهآهن كرمانشاه از فضا هم قابل رويت است

Jahan e-Sanat - - News -

تسنيم- معاون ساخت و توسعه راهآهن شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حملونقل كشور با رد اظهارات يكي از نمايندگان مجلس درخصوص عدم ساخت ايستگاه راهآهن كرمانشاه گفت: اين ايستگاه ۶9 درصد پيشرفت فيزيكي دارد و آماده بهرهبرداري است.

جبارعلي ذاكري در واكنش به اين موضوع كه يكي از نمايندگان مجلس مدعي شده ايستگاه راهآهن كرمانشاه ساخته نشده است، اظهار كرد: عمليات ريلگذاري خطآهن فيروزان به كرمانشاه در انتهاي دولت يازدهم انجام شد و اولين قطار نيز در اين مسير سير كرده و به كرمانشاه رسيد. وي با تاكيد بر اينكه ايستگاه راهآهن كرمانشاه ساخته شده و هماكنون حدود ۶9 درصد پيشــرفت فيزيكي دارد، تصريح كرد: اين ايستگاه از كيلومترها دورتر قابل رويت است، در گوگل مپ و از فضا هم به راحتي ميتوان ايستگاه مذكور را مشاهد كرد.

وي با يادآوري اينكه طبق روال هر خطآهن ســاخته شده پس از اتمام و آماده ســير شــدن به راهآهن تحويل ميشود، افزود: راهآهن براي بهرهبرداري از خطوط ريلي، ساختار سازماني تشكيل ميدهد و خط را تحويل ميگيرد. پس از آن در كل محور ايمني مورد بررسي قرار ميدهد.

معاون ســاخت و توسعه راهآهن شركت ســاخت ادامه داد: پس از اين مرحله نيز كميته تعيين ســرعت روي محور تعيين ســرعت ميكند و قطار مســافري براي سير نيازمند حداقل ايمني است كه بايد تضمين شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.